x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO P

Paradigma
Autor:Stiven Kavi/ Datum:02.01.2015.
Paradigma, u generalnom smislu, predstavlja način na koji "posmatramo" svet - ne u smislu čula vida, već u smislu poimanja, razumevanja i tumačenja. 
Pažnja
Autor:Dr. Nenad Havelka/ Datum:01.01.2015.
Psihičko stanje usredsređenosti na određeni sadržaj naziva se pažnja. 
Performansa
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Performansa - engl. Performance - u direktnom smislu znači izvršavanje. U kontekstu sportske terminologije performansa označava merljivu veličinu svih postojećih mogućnosti sportiste, timova, predmeta i aktivnosti (duhovnih, fizičkih, mehaničkih, opšteljudskih, materijalnih itd), koje se mogu manifestovati, prihvatiti i realizovati tokom praktične sportske delatnosti.
Periodizacija treninga
Autor:Dr. Vladimir Isurin/ Datum:01.01.2015.
Periodizacija treninga preedstavlja raspoređivanje različitih trenažnih jedinica i ciklusa da bi sportista mogao da dostigne željeno stanje i postigne povoljni rezultat. 
Personifikacija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Personifikacija, personificirati - engl. Personify, Personification - oličavanje, oličavati, ovaploćenje, ovaploćivati. U kontekstu sporta personifikacija npr. sportskog takmičenja predstavlja aktivnost na sticanju prava da sportski događaj dobije vlastito ime, ili aktivnost na sticanju prava da se postojećem nazivu događaja da lično ime. Ovom komercijalnom delatnošću takmičenje dobija status personificiranog sportskog događaja. 
Perspektiva
Autor:Edvard Banfild/ Datum:01.01.2015.
Perspektiva predstavlja vremensko razdoblje u budućnosti o kome čovek razmišlja kada u sadašnjosti odlučuje o svojim aktivnostima.
Perspektivni sportista
Autor:Zakon o sportu RS, 2011/ Datum:02.01.2015.
Perspektivni (talentovani) sportista jeste maloletni sportista koji je na osnovu ostvarenih sportskih rezultata rangiran, u skladu sa Nacionalnom kategorizacijom sportista u kategoriju perspektivnih sportista. 
Planiranje
Autor:Dr. Dragan Životić/ Datum:01.01.2015.
Planiranje (lat. plenus) predstavlja neprekidan proces utvrđivanja ciljeva i zadataka, koje treba operacionalizovati, kao i iznalaženje najpovoljnije varijante njihove realizacije kroz određeni vremenski periodi. 
Postojanost pojedinca
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Postojanost pojedinca definiše se kao sklonost pojedinca da se neumorno bori sa izazovima, da godinsma održava zalaganje i zanimanje uprkos neuspehu, teškoćama i zastojcima u napredovanju. 
Predselekcija
Autor:Prof. dr. Sava Ivanić/ Datum:01.01.2015.
Predselekcija predstavlja stručni postupak pri određivanju predispozicija dece i omladine za vrhunska sportska dostignuća, zasnovan na naučnim kriterijumima i stručnom znanju stečenim u praktičnom radu. 
Predviđanje
Autor:Dr. Dragan Životić/ Datum:01.01.2015.
Predvidjanje, ili kako se jos cesto naziva, "naucno prognoziranje" odnosno predikcija (futurologija) je jedan od nacina sagledavanja buducih stanja nekog sistema. 
Princip
Autor:Stiven Kavi/ Datum:01.01.2015.
Princip predstavlja odrednicu ljudskog ponašanja za koje je dokazano da ima stalnu, postojanu vrednost. 
Proaktivna strategija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Proaktivna strategija predstavlja strategiju zasnovanu na inovaciji i promeni.
Profesionalni sportista
Autor:Zakon o sportu RS, 2011/ Datum:01.01.2015.
Profesionalni sportista jeste sportista koji se bavi sportskom aktivnošću kao jedinim ili osnovnim zanimanjem. 
Profesionalno sportsko takmičenje
Autor:Zakon o sportu RS, 2011/ Datum:01.01.2015.
Profesionalno sportsko takmičenje jeste sportsko takmičenje u kojem se, u skladu sa Zakonom o sportu RS i sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, takmiče isključivo profesionalni sportisti, osim ako je pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza drugačije određeno. 
Profitabilni sportovi
Autor:N/A/ Datum:02.09.2016.
Profitabilni sportovi su svi sportovi koji  mogu da ostvare profit i sami sebe izdržavaju.
Profitna organizacija
Autor:N/A/ Datum:03.01.2015.
Profitna organizacija - engl. Profit organization - komercijalna, privredna organizacija, koja ima kao isključiv cilj stvaranje profita. 
Projekcija
Autor:Dr. Dragan Životić/ Datum:01.01.2015.
Projekcije predstavljaju pisane dokumente o željenom budućem stanju neke ljudske delatnosti, i iz tih razloga se mogu definisati kao izbor između mogućih alternativnih tokova, što znači, da oni na integralan način obuhvataju sve relevantne elemente aktivnosti pomoću kojih se željena stanja mogu konceptualizovati, kako, kada i na koji način se mogu realizovati, kao i kakvi se efekti od njih mogu očekivati. 
Promocija
Autor:Dr. Čedomir Lj. Ljubenović/ Datum:01.01.2015.
Promocija predstavlja sveobuhvatnu kategoriju za brojne aktivnosti koje su dizajnirane da stimulišu interes potrošača za proizvod, stvore svest o njemu i da podstaknu samu kupovinu proizvoda. 
Promoter
Autor:N/A/ Datum:03.01.2015.
Promoter - engl. Promoter - Marketinški radnik - pokrovitelj, patron, osnivač, organizator, pokretač, inicijator. Pojam promoter se koristi uz pojam promocije, u smislu pobuđivanja, iniciranja i stimulisanja unapređivanja. 
Protagonista
Autor:N/A/ Datum:02.01.2015.
Protagonista - engl. Protagonist - pobornik, koji igra glavnu ulogu, izvršilac, glavni junak. U kontekstu sporta protagonisti su glavni učesnici, heroji sportskog događaja: sportisti i treneri. 
Stranica 1 od 2