x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO P - Predviđanje

Predviđanje
Autor: Dr. Dragan Životić / Datum: 02.01.2015.
Predviđanje (lat. predictio) je jedan od načina sagledavanja budućih željenih stanja nekog sistema, odnosno njegovih ulaza i izlaza, kao i uticaja okruženja na sistem. 
Predviđanje
Autor: Golden, Milewich & Herbig / Datum: 02.01.2015.
Predviđanje predstavlja projektovanje ili procenu nekog budućeg događaja ili stanja koje je izvan organizacione kontrole, i pruža osnovu za planiranje i upravljanje. 
Predviđanje
Autor: Dr. Dragan Životić / Datum: 01.01.2015.
Predvidjanje, ili kako se jos cesto naziva, "naucno prognoziranje" odnosno predikcija (futurologija) je jedan od nacina sagledavanja buducih stanja nekog sistema. 
Predviđanje
Autor: Milan Tomić / Datum: 01.01.2015.
Predviđanjem se nastoji da se smanje neizvesnosti i rizici koje sa sobom nose budući događaji i da nepoznatu i neizvesnu budućnost dovedemo do relativne izvesnosti, a nepoznato do relativno poznatog. 
Predviđanje
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Predviđanje u sportu predstavlja jedan od ključnih inputa u procesu planiranja, ono ispituje promene faktora koji bi mogli da utiču na budućnost sporta putem niza tehnika (metoda) za predviđanje.