x

Predviđanje u sportu

Predviđanje u sportu
Promene u društvu, životu, ekonomiji, komunikacijama. podstaknute razvojem tehnologije svakako već sada u ogromnoj meri utiču na sport, bez obzira da li se radi o takmičarskom, rekreativnom ili zabavnom. U kojoj meri će taj uticaj biti u budućnosti i kako će on uticati na dalji razvoj sporta, odnosno u kom pravcu (smeru) će se sport razvijati, možemo samo da pokušamo da sagledamo (predvidimo).

Budući da je planiranje jedna od pet osnovnih funkcija menadžmenta kao neizostavnog opšteg uslova uspešnog upravljanja svakom sportskom organizacijom, a da je predviđanje (prognoziranje/ predviđanje budućnosti u kojoj će se odvijati ostvarivanje planiranih ciljeva) jedna od glavnih funkcija planiranja, pokušaćemo makar malo da zagrebemo ispod površine i bliže upoznamo oblast predviđanja u sportu.


Šta je predviđanje?
Predviđanje predstavlja neizvesnu aktivnost menadžmenta, kojom se nastoji predvideti buduća dešavanja i pojave u postavljanju i realizaciji ciljeva, i to sa dovoljnom tačnošću i preciznošću, koje će omogućiti da se aktivnosti menadžmenta usmere u optimalnom pravcu (Dr. Tatjana Pivac i sar).

Predviđanje u sportu je projekcija ili procena nekog budućeg događaja ili stanja i predstavlja jedan od ključnih inputa u procesu planiranja, ono ispituje promene faktora koji bi mogli da utiču na budućnost sporta ili neke njegove oblasti putem niza tehnika (metoda) za predviđanje i čini polaznu osnovu svakog planiranja koju dalje slede ostale funkcije.

Predviđanjem i njegovim pravilnim korišćenjem traže se novi, jasniji i sigurniji putevi prosperiteta sporta i njegovih grana, samim tim smanjuje se neizvesnost posmatranih budućih događaja i utvrđuje verovatnoća njihove pojave.

Predviđanjem se nastoji da se smanje neizvesnosti i rizici koje sa sobom nose budući događaji i da nepoznatu i neizvesnu budućnost dovedemo do relativne izvesnosti, a nepoznato do relativno poznatog. - Milan Tomić

Predviđanje predstavlja projektovanje ili procenu nekog budućeg događaja ili stanja koje je izvan organizacione kontrole, i pruža osnovu za planiranje i upravljanje. - Golden, Milewich  & Herbig 1994

Razumevanje koncepta predviđanja u sportu predstavlja važnu osnovu za planiranje  i donošenje (dobrih) odluka, jer nam omogućava da lakše razumemo i isplaniramo budućnost (strategijsko planiranje), što bi sa druge strane trebalo da nam omogući da prepoznamo svoje sadašnje obaveze u sportskoj organizaciji.

Predviđanje trendova u sportu u današnje vreme predstavlja osnov uspešnog poslovanja sportske organizacije, i na njemu bi trebalo da se zasnivaju sve ostale aktivnosti, sa obzirom da nam predviđanje omogućava  da lakše sagledamo budućnost, smanjujući neizvesnost i rizik koji nam ona donosi.


Kako možemo predvideti buduće događaje?
Predviđanje (sagledavanje) budućih događaja moguće je na više osnova. Vrlo često se predviđanja zasnivaju na sagledavanju određenih promena ili pak određenih nemenjanja u okviru posmatrane oblasti. Na primer, ako dugi niz godina pratimo razvoj sporta (ili neke njegove oblasti - grane), uočavajući njegov razvoj, osnovne smerove i tendencije, možemo sasvim lako naslutiti njegov dalji tok razvoja.

Gledanje u budućnost smatra se procesom koji ima svoju prošlost i sadašnjost ali i nastavak sadašnjosti koji zakoračuje u budućnost.

Pretpostavke o budućnosti mogu biti zasnovane na različitim resursima, informacijama, ali i na mišljenju eksperata, pored toga opšte je poznato da su se kroz istoriju uobičajenosti iz sportske prakse vraćale u nju u više navrata, tako da na osnovu izučavanja istorije sporta, odnosno pravca njegovog dosadašnjeg razvoja možemo stvoriti sasvim jasnu osnovu za naslućivanje sporta budućnosti.

Kad je budućnost sporta ili neke njegove oblasti u pitanju, ona se može sagledati kroz odgovore na osnovna pitanja koja pokrivaju tu određenu oblast. Na primer odgovori na pitanja kao što su:  Gde će se određeni sport odvijati? Kako će se određeni sport konzumirati (koristiti)? Zašto će se određeni sport konzumirati (koristati)? Ko će konzumirati (koristiti) određeni sport?... mogu nam dati okvirnu sliku (pretpostavku) sporta budućnosti.


Metode predviđanja u sportu?
Predviđanje se najčešće posmatra kao deo planiranja.međutim predviđanje predstavlja oblast za sebe, koja ima svoje principe, funkcije, zakonitosti i metode.

Danas postoji veliki izbor različitih tehnika za predviđanje u zavisnosti od oblasti sporta kojoj su namenjene, u rasponu od onih koje se potpuno zasnivaju na intuiciji ili zdravom rasuđivanju, do visoko struktuiranih i kompleksnih kvantitativnih metoda. Metode predviđanja mogu biti jednostavne i komplikovane, precizne i manje precizne, mogu da se odnose na period predviđanja i da odražavaju kratkoročnost, srednjeročnost i dugoročnost.

Krajni test svake metode predviđanja jeste koliko je ona sposobna da precizno predvidi buduće događaje.

U osnovi metodi predviđanja mogu se podeliti na dve osnovne kategorije: kvantitativne i kvalitativne metode.

Kvantitativne metode zasnovane su na matematičko-statističkim, tehničkim pokazateljima, trendovima - tendencijama i sl. i mogu se koristiti kada su poznate prethodne informacije promenljivih, kada su informacije merljive i kada se pretpostavlja da će se obrasci (šabloni) iz prošlosti nastaviti i u budućnosti. Primeri ovakve metodu su: metoda ekstrapolacije trenda, metoda regresione analize.

Kvalitativne metode generalno uključuju upotrebu mišljenja stručnjaka kako bi se razvila prognoza (predviđanje) i zasniva se na njihovom mišljenu. Na primer grupa sručnjaka može razviti opštu saglasnost (konsenzus) oko određenog previđanja.  Primeri ove metode su: delfi metoda, brainstorming metoda, metoda scenarija.


Elementi procesa predviđanja i faktori koji mogu uticati na predviđanje?
Proces predviđanja u sportu ima četiri elementa (Pregled i analiza okruženja sporta i sportskih organizacija, Sadašnji trendovi (tendencije) sporta, Predviđanje trendova (tendencija) sporta u budućnosti, Pretpostavke za odlučivanje i razvoj funkcija), koji se kombinuju sa tri faze (Tehnička faza, Kreativna faza, Implementaciona faza).

U tom smislu pregled odnosno analiza okruženja sporta i sportskih organizacija, kao i sadašnji trendovi sporta čine tehničku fazu, predviđanje budućih trendova predstavlja kreativnu fazu, dok su rezultati predviđanja koji se koriste prilikom odlučivanja i razvoja funkcija predstavljaju implementacionu faza procesa predviđanja.

Faktori koji mogu uticati na razvoj sporta u budućnosti ali i na samo predviđanje su beskrajni, neki od njih su lako merljivi, dok su drugi jako teško sagledivi  i gotovo ih je nemoguće izmeriti. Neki od univerzalnih faktora koji mogu imati veći ili manji uticaj na sport u budućnosti su: razvoj i tendencije sportskih tehnologija, istraživanja u sportu, investicije u sport, mogućnost širenja i primene naučnih, stručnih i drugih znanja u sportu.


Značaj predviđanja u sportu?
Jedan od ključnih aspekata za dobro upravljanje sportskom organizacijom, kao i za postizanje željenih poslovnih rezultata u budućnosti, jeste predviđanje i planiranje budućnosti. Uspeh sportskih oganizacija na duge staze sve više zavisiće od toga koliko je menadžment sportske organizacije sposoban da nasluti (predvidi) budućnost, odnosno razvije i sprovede odgovarajuću strategiju.  

"Put ka sportu budućnosti je istraživanje i razumevanje sporta sadašnjosti"

Iako istraživanje (predviđanje) budućnosti sporta ne može u potpunitosti da predvidi krajnji ishod (smer i pravac razvoja sporta ili neke njegove oblasti) i pruži njegovu jasnu sliku u budućnosti, ono je ipak u mogućnosti da nam uz dobro rasuđivanje, intuiciju i svesnost pruži približnu sliku (koja pokazuje šta ima najveću verovatnoću da se dogodi u budućnosti), na osnovu koje se sa izvesnom dozom sigurnosti mogu praviti planovi za budućnost.

 

Literatura:
Teorija sporta - Dr. Drago Tomić
Sportski menadžment - Milan Tomić
Strateški menadžment - Petar Jovanović
Menadžment, funkcije i procesi - Mirko Petrović
Menadžment događaja - Dr. Tatjana Pivac, Mr. Igor Stamenković
The sport business future - By Aaron Smith, Hans Westerbeek
Quantitative Methods for Business - Dennis J. Sweeney, i sar.
 
Autor: Marko Skorić Objavljeno: 13.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ