x

Evolucija čoveka sa aspekta jednog Difovca

Evolucija čoveka sa aspekta jednog Difovca

Priroda je stvorila čoveka za svoje potrebe, prema svojim zakonima. Da bi to ostvarila, osmislila je fizičko vežbanje – treniranje, kao jedino  prirodno sretstvo s kojim može ostvariti svoj cilј. I kao što je pre toga, stvorila prirodne uslove za stvaranje i opstanak čoveka (Stvorila je bilјku za svaku lјudsku bolјku, hranu, vodu, smeštaj i dr.) tako je odredila  procese fizičkog vežbanja – treniranja, koje kao jedino prirodno sretstvo i metod može, odabranu životinjsku vrstu pretvoriti u lјudsko biće. Kada je to počelo i koliko je trajalo, još nije pouzdano utvrđeno. Međutim, kako je to postignuto, možemo logičnim razmišlјanjem, na bazi milenijumskog iskustva, stvoriti prilično realnu pretpostavku, na osnovu koje se ta evolucija događala. Naime, da bi izabrana, četvoronožna životinjska vrsta, prešla sa četvorožnog kretanja po zemlјi, morala je  bezbroj puta da pokuša kretanje na dve noge., što su još stari latini navali:”Repetitio est mater studiorum.” A mi danas nazivamo fizičko vežbanje ili stvaranje kretnih navika – učenje. Naravno da  su takvi “besmisleni” pokušaji u mozgu životinje stvarale uzročno - posledične veze, koje su ostavlјale odgovarajuće tragove u njemu i uticalae na njegov razvoj. Međutim, za realizaciju hodanja na dve noge bile su neophodne i odgovarajuće korekture skeleta: petne kosti, kolena, butne kosti, karlice, kičme. Počeo je i razvoj velikog mozga, što je iziskivalo, morfološu promenu lobanje. Ruke dobijaju, drukčiji značaj i druge zadatke. Sve to uticalo je na promene u genetskoj strukturi izabrane životinjske vrste. Sišavši sa drveta, budući čovek, morao je da se upozna sa novim uslovima života. Obezbeđivanje hrane, za to sumu bile potrbne više ruke nego noge, odnosno mozak. Vrlo brzo je zaklјučio da će do hrane najlakše i najbrže doći uz pomoć nekih oruđa. Tako je prvo za to koristio: kamen, batinu, kasnije, koplјe, luk i strelu. Za sve to su mu bile potrebne složenije kretne sposobnosti koje je mogao razviti samo fizičkim vežbanjem – treniranjem. Sukoblјavajući se sa okolinom, pored hodanja po zemlјi, morao je nekako da savlada i vodenu površinu, koja mu nije dozvolјavala da ostvari neke svoje želјe. Pitanje da li to može da savlada?, nije se postavlјalo, (jer je već video kako to neke druge životinje rade) već kako? Mi verujemo da je vodenu površinu prvo savladao veslanjem (jer je predhono saznao da drvo pliva po vodi)  sedeći na balvanu i veslajući rukama a potom, posle niza pokušaja, fizičkim vežbanjem – treniranjem, savladao  je i plivanje. Zimi je imao problema sa ledom i snegom. To je takođe rešio na sličan način, fizičkim vežbanjem – treniranjem. I tako je jedna odabrana životinjska vrsta, po želјi prirode i njenih zakona, uz pomoć fizičkog vežbanja – treniranja, stvorila čoveka i lјudsku civilizaciju.

    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="7364782146">

Ne zna se kad je ovo počelo i kad se završilo, ali je veoma realno verovati da je otvaranjem Prvih olimpijkih igara, legalizovano postojanje lјudskog bića, sposobnog da stvara lјudsku civilizaciju i on je to činio i čini i danas, mada već danas imamo nagoveštaje kraja savremenog čoveka. Početak kraja, može se smatrati industrijka revolucija i stvaranje velikih urbanih sredina, kada počinje smanjivanje potrebe za prirodnim kretanjem čoveka, odnosno fizičkim vežbanjem - treniranjem. Usavršavanje tehnologije, kablovsko sprovođenje struje *)eksplozija atomskih bombi, *) pogrešno tumačenje zakona gravitacije, *) značajno povećanje visine i težine tela a smanjenje fizičkih sposobnosti čoveka ( 4,5.) nije moglo da prođe bez promene genetske strukture čoveka.

Danas, čovek može da živi: bez slepog creva, slezine i zuba, umanjenim debelim crevom, uvećanom telesnom težinom duplo većom od normalne, presađenim srcem i ostalim organima, veštačkim zglobovima a može i bez normalne funkcije tela u kome normalno funkcioniše samo mozak.) * Za začeće čoveka, više nije potrebno bilo kakvo fizičko naprezanje. U sportu nije više moguće samo fizičkim vežbanjem – treniranjem postići vrhunski sportski rezultat, za to su sada neophodna stimulativna sretstva. Potreba za prirodnim kretanjem čoveka, svedena je na minimum a posledice toga su pomenuti indikatori.

Prvi Difovci su svojevremeno shvatili, da fizičko vežbanje - treniranje, treba iskoristiti za definitivno formiranje čoveka u jedino živo biće na našoj planeti, koje će negovati humanost u skladu sa prirodom i njenim zakonima. Osmisli su i organizovali Prve olimpijske igre sa osnovnom zamisli: Mir među lјudima, voli te se lјudi, kroz igru, druženje, vežbanje, nadmetanje, pevanje, muziciranje, kreiranje... Međutim, militantnim krugovima nije trebao mir već rat a mir treba iskoristiti kao pripremu za rat. Verujemo da su prve igre, mada nema egzantnih podataka o njihovom nastanku i programu, realizovale pomenutu ideju ali ne za dugo. Militantni krugovi su vrlo brzo iskoristili Olinpijske igre za svoje cilјeve: negovanje pobedničkog duha, stvaranje razlike između pobednika i pobeđenih a fizičko vežbanje – treniranje su koristili za ratne pripreme. Zapadna civilizacija je Olimpijske igre pretvorila u glaijatorske igre a  fizičko vežbanje – treniranje za pripremanje gladijatora i vojnika, za što efikasnije ubijanje lјudi, veličanje pobedničkog i osvajačkog duha, kao jedinog efikasnog rešenja za stvaranje lјudske civilizacije. Moderne olimpijske igre su izbacile dve parole: Važno je učestvovati i amaterizam a iza svega je stajao biznis, * jer prva ideja je bila samo prva veoma uspešna reklama za stvaranje prihoda,  a druga, shodno predhodnom, nija mogala da se održi i definitivno je odbačena 1982 na Olimpijskim  igrama u Barseloni.

Već krajem prve polovine 20. veka, osetila se potreba za stimulativnim sretstvima za postizanje vrhunskih sportskih rezultata. Nije prošlo ni pola veka a stimulativna sretstva su legalizovana i prihvaćena kao neophodna za postizanje vrhunskih sportskih rezultata…

Dvadeseti vek je bio početak kraja lјudske civilizacije. Do kraja ovog perioda, On nije uspeo da realizuje osnovne postulate humanosti: mir među lјudima, mada je tu ideju uspeo, na samom početku stvaranja civilizacije,  da realizuje organizacijom prvih Olimpijskih igara, ali ta iderja je suviše kratko trajala, da bi prešla lokalne granice i bila opšte prihvaćena od strane lјudskog roda. Nije uspeo da konflikte među narodima rešava na human način, već ratovima. Napredak nauke i tehnologije, nije usmerio u pravcu kordinacije sa prirodom i njenim zakonima. Mi još uvek nismo dovolјno svesni toga, a podataka ima dovolјno da urazume savremenog čoveka. Električna energija se prenosi veoma skupim kablovskim sistemima, štetnim po zdravlјe čoveka, a Tesla je odavno dokazao da se ista može sprovoditi bez kablova i bez narušavanja životne sredine čoveka. Atomska energija je trebalo da služi za unapređivanje čovečanastva a šta se dogodilo: jačina eksplozije prve atomske bombe bila  je 12 500 puta veća od predviđene, to nije bila matematička, već logička geška, jer vrhunski naučnici toga doba,  nisu uspeli da objektivno definišu predmet svojih istraživanja. Normalno je bilo da se dalјi rad obustavi ili bar prolongira, umesto toga proizvedene su još dve bombe i bačene na lјude da ih unište. Tehnološki napredak nema kontrole niti ograničenja.  Mada su njegove štetne posledice, registrovane svuda u svetu, navešćemo najeklantantniji primer: Kina je zahvalјujući svom tehnološkom napretku, stekla primat u svetu a njeni građani, veliki deo u godini moraju da nose maske, jer je vazduh toliko zagađen da lјudi bez njih ne mogu da opstanu. Religija, umesto da širi lјubav i razumevanje među lјudima, najveće napore čini na istreblјenju nevernika.

Naravno da je sve gore pomenuto, uticalo na evoluciju sporta. Jedva da je prošlo dva veka od njegove zamisli u kojoj je on trebalo da bude: zabava, druženje, razonoda, isticanje, nadmetanja, demonstracija statusa, bogatih i dokonih lјudi u kome je fizičko vežbanje bilo sretstvo za oblikovanje tela, stvaranje novih kretnih navika, pobolјšanje zdravlјa. Danas je pretvoren u surovo takmičenje u kome učestvuju siromašni kao radna snaga za obrt ogromnog kapitala i sticanje još većeg profita. Posledice toga su ne sagledive i teško predvidlјive.

Viziju budućnosti čovečanstava vidimo u dalјem napredku: obrta kapitala, povećanja procesa proizvodnje, usavšavanja tehnologije i dalјem raslojavanju na bogate i siromašne, na besmrtne i smrtnike, na vernike i nevernike. Sa današnjih pozicija, ne vidimo kako se taj besmisleni proces može zaustaviti, ali zato vidimo šta će se događati sa fizičkim sposobnostima čoveka. One će i dalјe opadati (4,5.) zbog smanjene potrebe čoveka za prirodnim kretanjem a epidemije savremenih bolesti, kao posledica toga, će se i dalјe povećavati. (7.) Potreba za fizičkim vežbanjem – treniranjem biće sve veća, jer jedino ovim putem čovek može sačuvati svoj biološki status, mada postoji i solucija “Velikogmozga” u kojoj će čovek svoje kretanje svesti, umesto na dve noge, na četiri točka.)

Naravno da će gore izneto i dalјe uticati na promenu genetske strukture čoveka sa nesagledivim posledicama. Šta će se dalјe dešavati sa savremenim čovekom, teško je predvideti. Realnu viziju toga, trebalo bi da imaju futuristi, mi smatramo da je ovo početak kraja savremenog čoveka. Odlaganje ovoga vidimo u renesansi fizičke kulture, jer se samo fizičkim vežbanjem – treniranjem može nadoknaditi potreba savremenog čoveka za pirodnim kretanjem, koje jedino može sačuvati njegov prirodni status.

Prema našem viđenju budućnosti čovečanstva, mi vidimo samo dve moguće varijante: humanu i ne humanu: Humanu varijantu vidimo u nastojanju savremenog čoveka da iz  sadašnje strukture ličnosti ukloni komponente: agresivnosti i selektivnosti, a da na mesto njih do maksimuma razvije komponente: tolerancije, razumevanja, lјubavi prema lјudima i okruženju savremenog čoveka.

Nedostatak potrebe za prirodnim kretanjem čoveka, može se rešiti samo fizičkim vežbanjem – treniranjem, odnosno negovanjem fizičke kulture naroda, kao najvažnije egzistencijalne potrebe budućeg čoveka. Sport, kako sada funkcioniše, na ovom planu, ne može ništa doprineti sem u jednom: mogao bi u budućnosti, zbog svojih osnovnih komponenti: selektivnosti i agresivnosti, da zameni ratove i verske sukobe, što bi svakako bio najveći uspeh savremenog čoveka u nastojanjima da ostvari humanu varijantu svog opstanka. Ova varijanta ima realnu osnovu, jer su je pre više od 3500 godina osmislili i realizovali Prvi Difovci. Zašto danas, na zahtev MOK-a, UN ne bi mogle da usvoje Rezoluciju, po kojoj se za vreme održavanja Olimpijskih igara, prekidaju svi ratni i verski sukobi na kugli zemalјskoj sa parolom: “Mir među lјudima”, “Voli te se lјudi”. Te parole bi mogao da usvoji i MOK a ne da se drži besmislene i prevaziđene parole: “Važno je učestvovati!” Ovo bi za početak bilo dovolјno, jer bi se isto pravilo, moglo proširiti na svetska i kontinentalna prvensta, pa bi mira bilo, bar toliko da ovim putem, jednog dana, zauvek, nestane rata.

Druga varijanta, vodi u beznađe. Verujemo da je period evolucije čoveka u humano biće završen. Ostaje da čovek iz svoje genetske strukture izbaci sve ono što je nekad bio. Da iz sebe izbaci želјu da savlada prirodu, jer za tim nema nikakvu potrebu, niti mogućnosti. Da i dalјe otkriva prirodne zakone i živi u skladu sa njima. Sadašnja nastojanja čoveka da savlada prirodu i vlada sa  njom su besmislena i nemoguća, jer čovek može biti samo deo prirode i mora se ponašati u skladu sa njenim zakonima. U suprotnom, čeka nas kataklizma, koja se zove Ledeno doba i ako se ostvari biće osma po redu. Za Prirodu ništa novo.


Literatura:
1. Film o Nikoli Tesli. RTS 1,Histori.
2. RTS 1, Histori.
3. RTS1, Histori.
4. Ivanić,S.: "Istraživanje fizičkog razvoja i fizičkih (motoričkih) sposobnosti učenika i učenica između 11 i 15 odina u nerazvijenim opštinama: Novi Pazar, Vranje i Prokuplјe, metodom longitudinalnog preseka", Doktorska disertacija, Beograd, 1985.
5. Ivanić, S.: Iskustva i rezultati dvadesetogodišnje realizacije sistema: "Stalno praćenje fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti dece i omladine Beograda", Simpozijum sa međunarodnim učešćem, "FIS komunikacije 93", Filozofski fakultet u Nišu, Studijska grupa za fizičku kulturu, Niš, 11-12 juna 1993.
6. Histori, RTS.
7. "Za devet godina u Srbiji 3,27 miliona lјudi biće gojazno." Politika, 26.10. 2016.    

 
Autor: Prof. Dr Sava Ivanić Objavljeno: 21.03.2017.

PROČITAJTE JOŠ