x

Savremeni sportski menadžment

Savremeni sportski menadžment
Savremeni Sport, savremena sportska organizacija, savremeno sportsko poslovanje...  U svetu se ove i slične odblasti manje ili više ogledaju u jednoj oblasti pod nazivom "Sportski Menadžment," koja je teorijski zasnovana i u svom ustaljenom obliku prisutna u sportskim savezima, organizacijama, klubovima i svim drugim oblicima sportskog ispoljavanja i upravljana, sa ciljem da se kroz procese planiranja, organizovanja, rukovođenja i kontrole efektivnije i efikasnije koriste ograničeni resursi (uključujući i čovekovo slobodno vreme) u uslovima promenljivog okruženja.


Šta je menadžment?
Menadžment je...

Koordinacija svih resursa kroz proces planiranja, organizovanja, rukovođenja i kontrole da bi se ostvarili utvrđeni ciljevi (Sisik);

Proces rada s ljudima da bi se na efikasan način dostigli ciljevi organizacije putem efikasnog korišćenja ograničenih resursa u uslovima promenljivog okruženja (Kreinter);

Menadžment u svojoj osnovi predstavlja organizacioni proces u kome se koordiniraju, integrišu i usmeravaju organizacione aktivnosti radi ostvarivanja postavljenih ciljeva. Za manje od 150 godina menadžment je transformisao društvenu i ekonomsku strukturu razvijenih zemalja u svetu. Doveo je do unapređenja svetske privrede i ustanovljavanja novih pravila za zemlje koje će ravnopravno učestvovati u toj privredi, pri svemu tome se i sam transformisao!


Pojava menadžmenta u sportu?
Poslednjih godina Sport se sve više izučava sa stanovišta menadžmenta, kao mlade aplikativne naučne discipline, razlog za to je velika sličnost između osnovnih zadataka sporta i menadžmenta kao naučnih disciplina, kao i sredstava kojima se sport i menadžment koriste za ostvarivanje svojih ciljeva. 

Pitanje kako se menadžment pojavio u savremenom sportu i njegovim organizacijama i zašto se na njega u celom svetu gleda kao na spasonosnu formulu očuvanja i razvoja sporta kao institucije? Mogao bi se pronaći u trenutku kada se savremeni sport našao u velikoj krizi zbog nemogućnosti da ostvari dovoljna finansijska sredstva neophodna da bi se dalje razvijao i imao onu društvenu ulogu koja se odnosi na zadovoljavanje individualnih i grupnih čovekovih potreba.

Proces menadžerske revolucije u sportu može se naročito zapaziti u poslednjih 20 godina, kada su velike sportske organizacije počele da ostvaruju zapažen uspeh zahvaljujući kompetentnom rukovodstvu strukturisanom na principima savremenog menadžmenta, koji je najpre aplicirao, potom sproveo, a danas već i razvio svoj pristup upravljanja procesima i funkcijama sportskih organizacija.


Rukovodioci sportskih organizacija (sportski menadžeri) danas koriste tehnike, procese i teorije upravljanja (menadžmenta) kojima se obezbeđuje sportska i poslovna efikasnost i stabilna pozicija sportske organizacije na duži rok, a koje su iste ili slične onima koje koriste rukovodioci (menadžeri) drugih organizacija koje se nalaze vam samog sporta (bolnice, banke, organi vlade...).

Međutim postoje neki aspekti strategijskog menadžmenta, organizacione strukture, menadžmenta ljudskih resursa, liderstva, organizacione strukture, finansijskog menadžmenta, marketinga i upravljanja procesima menadžmenta, koji su jedinstveni za menadžment sportskih organizacija, a koji imaju značaj i ulogu u afirmaciji i ostvarivanju novih poslovnih ideja i razmatranja potpuno drugačijih  vizija i same poslovne misije organizacija i poslovanja uopšte.


Uloga menadžmenta u sportu?
U sportskoj organizaciji menadžment obezbeđuje integralnost svih procesa i resursa koji su relevantni za upravljnanje procesima i funkcijama, a pre svega da se ideje pretoče u uspešnu realizaciju ciljeva. Menadžment u sportu obezbeđuje funkcionisanje celokupnog sistema sportske organizacije, odnosno uspostavljanja sistema selekcije talenata, obezbeđuje stručni rad i stvara opšte uslove za pripremanje sportista za najviša dostignuća, stvara pretpostavke za organizovanje sportske takmičenja, obezbeđivanje materijalnih i finansijskih sredstava, obezbeđuje komuniciranje sa sportskom javnošću...

Cilj i zadatak sportskog menadžmenta je da obezbedi sistematsko organizovanje resursa, upravljanje celokupnom strukturom organizacije, upravljanje delovanjem celokupne menadžmentske strukture, upravljanje radom menadžerskih struktura, povećanjem sportske produktivnost...

Osnovni (glavni) zadatak menadžmenta predstavlja: osposobljavanje ljudi da zajednički deluju ka ostvarivanju postavljenih ciljeva, zajedničkih vrednosti, odgovarajuće strukture i obuke i razvoja potrebnih da bi se izvršili poslovi i reagovalo na promene.

Zajednički razvojni interes, između menadžmenta i savremenog sporta, doveo je do razvoja obrazovanih programa menadžmenta u sportu (sportskog menadžmenta) koji ima za cilj dalji rast i razvoj obe ove industrije (oblasti). Ovaj i ovakav zajednički interes postao je očigledan nakon uviđanja da istraživanje i razvoj ovih oblasti može dovesti do rešenja problema upravljanja, problema oko donošenja pravih i pravovremenih odluka, kao i poboljšanja organizacione efektivnosti i efikasnosti sportskih i poslovnih organizacija.


Budućnost menadžmenta u sportu?
Nastanak, razvoj i brze promene u sportsko - tehnološkoj i poslovno - upravljačkoj funkciji savremenih sportskih organizacija nesumnjivo predstavljaju u današnjem svetu jedan od najvažnijih podsticaja promene sportske i poslovne funkcije i filozofije, i okretanje čoveka prema njegovom znanju i kreativno - stvaralačkim potencijalima, kao najvažnijim proizvodima i razvojnim resursima (malacko, 2008).

Menadžment savremene sportske organizacije mora da uoči, ali i pravovremeno i ispravno reaguje na procese i nove tendencije unutar same organizacije i van nje, kako bi održali (očuvali i unapredili) njeno poslovanje, čime će kroz novi ciklus sportskih procesa obezbediti stvaranje novih ljudskih vrednosti i njihovu materijalnu valorizaciju.

Da bi u današnje savremeno (moderno) doba, sportska organizacija funkcionisala efikasno i ispunjavala svoje ciljeve, potrebno je najpre da u okviru same sportske organizacije bude razvijen složen organizacioni sistem koji će voditi stručna i kvalifikovana osoba ili više njih (sportski menadžeri) koji će na osnovu svog znanja i iskustva deliegirati prave ljude (sportske radnike - zaposlene) na prave poslove, odnosno ljude koji su spremni da odgovore na sve izazove koji se pred njih postave.

Pored toga za efikasno funkcionisanje organizacionog sistema sportske organizacije, kao i za njegov dalji razvoj potrebno je koristiti opšta i specijalistička znanja iz oblasti menadžementa, organizacije, sistema i ekonomije, uz kontinuirano usavršavanje na praktičnom i teoretskom nivou, bez obzira da li se radi o poslovima top menadžmenta (generalni direktor, sportski direktor, sl.),  funkcionalnih menadžera (marketing, finansije, sl.), operativnih menadžera (rukovodioci odeljenja, treneri i sl.).

Budući da se period zastarevanja aktuelnih informacija u sportu procenjuje na 10 godina, jasno je da znanje nije trajna kategorija. Ono što je nekada predstavljalo avangardnu ideju u sportu, danas se smatra zastarelim. Otuda je neophodno permanentno (stalno) obrazovanje i usavršavanje svih sportskih radnika (sportskih rukvodilaca, menadžera, trenera, administracije, itd.), koje ne bi trebalo vezivati samo i isključivo za institucionalno obrazovanje, već sve više za samostalne vidove stručnog usavršavanja koje se može označiti kao samousavršavanje uz čije praktikovanje se može obezbediti da:

Budućnost sportskog menadžmenta, a samim tim i sporta bude veća, svetlija i raznovrsnija nego ikad pre.Literatura:
Sportski menadžment, 2007, Milan Tomić
Vodič kroz sportski menadžment I - Dušan Perić
Principles and Practice of Sport Management, Lisa Pike Masteralexis, Mary A. Hums
Modelovanje strategijskog menadžmenta u sportu - Julijan Malacko
Sport Management: Principles and Applications - Russell Hoye, Aaron Smith, i sar.
 
Autor: Marko Skorić Objavljeno: 11.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ