x

Struktura i karakteristike sportske organizacije

Postoji više pristupa definisanju strukture organizacije, upravo zbog čnjenice da nema opšte organizacione strukture, prihvatljive za sve organizacije, al ii zbog različitosti svrha postojanja, odnosno misija, koju one imaju u društvenom i ekonomskom sistemu. Svrha postojanja i ciljevi organizacije određuju njenu strukturu, uvažavajući i sve između delova celine. Sa stanovišta teorije sistema, struktura sistema (ili unutrašnje sređenosti sistema) je "opšte kvalitetno odrađen i relativno stabilan poredak unutrašnjih odnosa između elemenata sistema.

Za definisanje strukture organizacije značaj imaju funkcije organizacije, na osnovu kojih se i struktuira organizacija na elemente, koji su međusobo povezani u jedinstvenu celinu. Struktura organizacije se može definisati i kao skup međusobnih veza i odnosa, između podsistema i elemenata u ogranizaciji.
Polazište za definisanje strukture sportske organizcije moraju biti:
 • Svrha postojanja organizacije i njeni ciljevi
 • Podela rada (po različitosti prouzrokovanih ciljevima)
 • Sredstva i organizacioni delovi za obavljanje odgovarajućih predviđenih poslova
 • Relcije između elemenata i delova celine
 • Organi upravljanja
 • Nadležnosti
 • Delegiranje autoriteta, ovlašćenja i odgovornosti,
 • Pravila i zakonitosti procesa koji se preduzimaju u ostvarivanju ciljeva
 • Nagradjivanje
Sa stanovišta sporta najprikladnije su strukture koje su uveli Fayol-funkcionalna struktura i Weber-sektorsko-odelenjska struktura. Međutim, postoji potreba u pojedinim slučajevima, naročito kod složenijih sportskih organizacija (sportska društva,sportske asocijacije) za kombinovanjem ove dve strukture, pa je stoga i primenljiva kombinovana struktura. Struktura organizacije čini njenu statiku, a procesi u njoj dinamiku organizacije. Procese u organizaciji svakako, ne treba mešati sa procesom organizovanja.

Proces organizovanja ima brojne faze i postupke. To je process koji se sastoji iz raznih aktovnosti čiji je cilj uspešno izvršavanje poslovnih i proizvodnih poduhvata organizacije. Osnovne faze i postupci su: podela rada,podela dužnosti, dodela autoriteta, dodela odgovornosti, utvrđivanje širine kontrole, racionalizacije organizacije. Karakteristike organizacije su skup obeležja koja imaju značaja za analizu i istraživanje organizacije. Osnovne karakteristike organizacije mogu biti:


    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="7364782146">


 • Struktura, predstavlja anatomiju organizacije. Organizaciju čine kadrovska, radne i druge strukture.
 • Svrsishodno usmeravanje, označava ciljno usmeravanje, odnosno organizovanje akcije, aktivnosti i procesa, neophodnoh za ostvarivanje ciljeva.
 • Otvorenost, predstavlja vezu organizacije sa okruženjem. Veza organizacije sa okruženjem je u povratnoj sprezi ("Feedback")
 • Transformacija, predstavlja karakteristiku organizacije u kojoj se procesima u okviru organizacije ulazi (kadrovi, novac, energija, material) transformišu u još upotrebljivije izlazne rezultate. Miner, razrađujući "inpute" i "outpute" dolazi do zaključka da se novac procesima u organizaciji može pretvoriti u profit ili gubitak, materijalni resursi u dobra, a ljudski resursi daju preko procesa odgovarjuće usluge. Međutim, uopšteno gledajući "ulazi" u organizaciju (material, energija, informacija) izraženi preko rada, novca, materijala, opreme i podataka daju u "izlazu" dobra, usluge i nove informacije. U sportu najznačajniji su oni "ulazi" koji tretiraju čoveka sa svojim psihfizičkim potencijalima i novčanim ulaganjima u njegova razvoj. U sportskim procesima treninga i takmičenja takvi "ulazi" transformišu se u odgovarajuće "izlaze" - novostvorene trajne vrednosti iskazane najčešće preko sportskih rezultata. Između "ulaza" i "izlaza" u sportu stoji process pripremanja sportista za vrhunske rezultate ko osnovni proces, ali sport u sebi sadrži i mnoge druge značajne i manje značajne procese. Procesom selekcije dolazi se do neophodnih ljudskih resura, dok procesom valorizacije, preko marketinških i drugih poslovnih aktivnosti, do novčanih resursa. Svi procesi u sportskoj organizciji stoje u interaktivnoj vezi sa internim i externim okruženjem što podrazumeva da je ona otvoreni sistem.
 • Usmeravanje aktivnosti, podrazumeva process regulacije i prilagođavanja organizacije unutrašnjim i spoljnim promenama.
 • Sinergizam, označava karakteristiku kojom se stvara dodatna efikasnost organizacije na osnovu koncepta sinteze. Ova karakteristika otklanja zablude da se istraživanjem delova celine može dati zaključak o celini. Bez izučavanja relacija i organizacije delova sa celinom ne mogu se donositi validni zaključci o celini.
 
Autor: Prof. dr. Milan Tomić Objavljeno: 13.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ