x

Osnove sportske rekreacije

Osnove sportske rekreacije
U celini posmatrano sportska rekreacija se sve više integriše u sve dimenzije privrednog, kulturnog, ekonomskog i turističkog razvoja, i postaje značajan faktor slobodnog i radnog vremena, obrazovanja, zdravlja.


Šta je sportska rekreacija?
Sportska rekreacija je slobodno odabrana, a ne nametnuta aktivnost koja se pretežno provodi u slobodno vreme, mada iako je najvećim delom vezana za slobodno vreme, danas se sve češće pojavljuje u specifičnim programima kao značajan element savremene naučne organizacije rada i odmora.

Uporedo sa razvojem sportske rekreacije javljale su se i različite definicije sportske rekreacije koje su odražavale stepen saznanja gledanja pojedinih autora. Današnja gledišta na sportsku rekreaciju evoluirala su od njenog vezivanja isključivo za zabavu i razonodu do sagledavanja njenih kompleksnih karakteristika i funkcija.

Sportska rekreacija je slobodna i organizovana aktivnost koja fizički, psihički i socijalno obogaćuje, relaksira i obnavlja čoveka, te mu pomaže da se oblikuje u svestrano razvijenu ličnost. - Lj. Jovan, 1973.

Sam termin "sportska rekreacija", zavisno od konteksta u kome se koristi označava: vrstu aktivnosti (delatnu sferu); proces vežbanja, odnosno proces transformacija psihosomatskog statusa; sveprisutnost predmetnih vrednosti koji su rezultat nauke i savremene prakse; sistem organizacija i institucija (organizacionu strukturu sportske rekreacije); sistem vrednosti (rezultate, odnosno efekte aktivnosti).

Sportska rekreacija kao integralan deo i specifičan vid fizičkog vaspitanja, odnosno specifično  područje fizičke kulture, bazira se, pre svega, na redovnim, sistematskim, naučno fundiranim programima, koji su primereni potrebama i interesima korisnika svih uzrasta, različitog nivoa sposobnosti i zdravstvenog stanja. U suštini sportska rekreacija predstavlja integralni deo i specifičan vid fizičkog vaspitanja, i specifično područje fizičke kulture, i treba je posmatrati kao sveukupnost različitih aspekata motoričkih aktivnosti, čije uzajamno delovanje vodi ka ostvarivanju pozitivnih efekata na život i rad savremenog čoveka.


Područje  i ciljevi sportske rekreacije?
Sportska rekreacija, kao specifično područje fizičke kulture, koje se karakteriše specifičnom strukturom programa, primerenih potrebama i interesima korisnika svih uzrasta, različitog nivoa sposobnosti i zdravstvenog stanja, usmerena je na zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba i interesa kroz bogatstvo raznovrsnih sportsko-rekreativnih aktivnosti, koje su svima dostupne i usaglašene sa nivoom sposobnosti, zdravstvenim stanjem, polnim i uzrasnim karakteristikama svakog pojedinca.

    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="6919562611">


Suština i cilj sportske rekreacije jeste da omogući optimalne uslove i mogućnosti savremenom čoveku da kroz raznovrsne sportsko-rekreativne aktivnosti zadovoljava svoju bio-psiho-sociološku potrebu za kretanjem i igrom; sadržajnije i kreativnije provodi slobodno vreme, čuva i unapređuje zdravlje; održava vitalnost, životni i radni optimizam; održava i unapređuje svoje opšte fizičke, funkcionalne i radne sposobnosti; otklanja prevremenu pojavu starenja i produžava aktivni radni vek i kreativnost do duboke starosti.


Kome je namenjena sportska rekracija?
Sportska rekreacija je usmerena na optimizacijju pojedinih dimenzija psiho-somatskog statusa ljudi svih uzrasta sistematskom primenom naučno-fundiranih programa (raznovrsnih sportsko-rekreativnih programa) koji su dostupni i usaglašeni sa nivoom sposobnosti, zdravstvenim stanjem, polnim i uzrasnim karakteristikama, vrstom i karakterom posla na radnom mestu, i što je posebno značajno, subjektivnim potrebama i interesima svakog pojedinca.

Sportska rekreacija je prevashodno usmerena na zadovoljavanje autentičnih potreba i interesa u fuizičkoj kulturi, pre svega, onih pojedinaca koji svoje potrebe ne zadovoljavaju kroz postojeći sistem školskog fizičkog vaspitanja, a nemaju interesa, talenta, sposobnosti ili nisu motivisani da se bave sportom.

Potencijalne učesnici sportske rekreacije čini veoma široka kategorija stanovništa, odnosno veoma nehomogena kategorija po uzrasnim, polnim, zdravstvenim, psihofizičkim, sociološkim i psihološkim karakteristikama, čije se relevantne potrebe mogu uspešno zadovoljiti samo primenom programa sportske rekreacije.

Sportska rekreacija, kao kulturan i fizički način života, podrazumeva primenu odgovarajućih programa sportske rekreacije u svim segmentima čovekovog života (obrazovanju, radu i slobodnom vremenu), tako da ne čudi što su odgovarajući program sportsko-rekreativnih aktivnosti postali sastavni deo naučne organizacije rada i odmora, sadržajnog i kulturnog provođenja slobodnog vremena i značajan sadržaj savremene turističke ponude.

Literatura:
Teorija sportske rekreacije - Mithat Blagajac
 
Autor: Prof. dr Mithat Blagajac Objavljeno: 07.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ