x

Pojam sportskog prava

Pojam sportskog prava
Sportsko pravo je jedna od novijih grana pravnog sistema. Zasnovana je na predmetnoj sistematici i kao takva, ima mešovita obeležja. Ona obuhvata temeljna načela i konkretna normativna rešenja koja su do nedavno pripadala sferi ustavnog, građanskog, krivičnog, upravnog i drugih klasičnih grana prava. Objedinjavanje navedenih segmenata u zasebnu sistemsku celinu je pre svega motivisano praktičnim potrebama. Sport je u savremenom društvu postao visokoprofitabilna poslovna aktivnost. Usled toga su otvorena mnoga pitanja koja zadiru u domen ustavnog prava, javila se potreba za novim vrstama obligacionih i privrednih ugovora, za specifičnim regulisanjem krivične I odštetne odgovornosti i sl.

Sportsko pravo, odnosno njegova pravna regulativa, je vrsta prava koja određuje područje rada pravnih odnosa koji se razvijaju na polju sporta, kao i zahteve nastale iz sportskih aktivnosti. To je pravno područje koje propisuje specifične odluke sportskih aktivnosti. Specifičnost se ogleda u socijlnim i obrazovnim aktivnostima, u poštenoj i fer igri, fer nadmetanju kao obliku obrazovanja i kulture. Odnosi u sportu se ne mogu zamisliti izvan pravne regulative koje definišu sportsko pravo.

U užem smislu sportsko pravo i pravna regulativa u sportu pokrivaju polje sportskih aktivnosti i određuje svet sporta, odnose unutar sportskih dešavanja, kao i sportske događaje. Sportsko pravo takođe, određuje zahteve nastale na polju sporta u toku dešavanja sportskih aktivnosti i na račun samih aktera tih dešavanja. Ono teži da reguliše probleme nastale u sportu i da predloži specifično i naučno dokazano rešenje, tako da bi pravni zakoni određivali svet sporta. Jedino upotrebom ovih zakona sport može da igra ozbiljniju ulogu u ljudskom društvu, za dobrobit onoga zbog čega je i osmišljen.

Sport i pravna regulativa ogledaju se u dubokoj povezanosti, jer najznačajniji i najosnovniji element sporta, je njegovo pravno regulisanje. To se posebno odnosi na takmičarsku regulativu kao i na ostale prateće elemente organizacije sporta. Osim toga sportske aktivnosti se često odvijaju izvan državnih granica, pri čemu dolazi do izražaja i njihova međunarodnopravna dimenzija. Sve to je uticalo da se na nacionalnom, a u poslednje vreme i na međunarodnom nivou, naglo razviju posebne pravne regulative iz kojih je proistekla specifična pravna praksa.

Pravna nauka u ovom trenutku zaostaje za praktičnim potrebama. Evidentno je da nedostaju ozbiljnije analize mnogih pravnih principa, instituta i konkretnih normativnih rešenja koja su nastala kroz aktivnost zakonodavnih organa, sudova i različitih sportskih asocijacija. Taj problem je opšteg karaktera. On je prisutan u mnogim zemljama, uključujući i one sa najrazvijenijim pravnim sistemima.
 
Autor: N/A Objavljeno: 07.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ