x

Pravni aspekti sporta

Pravni aspekti sporta
Sportski menadžeri deluju u pravnom okviru koji stavlja niz ograničenja prilikom donošenja odluka. Za razumevanje pravnih pretpostavki sportskog menadžmenta važno je razlikovanje:
 • sportske regulative i
 • sportskog prava.
Sportska regulativa obuhvata sve norme kojima upravljačke hijerarhije propisuju ponašanje sportista, trenera i menadžera. Prema Alaphilippe-u sport je hiperregulisana oblast ljudskih aktivnosti. Sportsko pravo obuhvata sve norme kojima država reguliše društvene odnose u sportu. Pravne norme su pravila ponašanja - društveni zakoni propisani od strane zakonodavne vlasti. Za razliku od moralnih, običajnih, religijskih, tehničkih normi, pravne imaju: 1) Dispoziciju tj. pravilo ponašanja: imperativno ill dispozitivno (granica ponašanja, izbor drugog načina ponašanja); 2) Sankciju tj. ponašanje drugih subjekata prema prekršiocu dispozicije - nagrađivanje ili kažnjavanje (pravna norma).

Sadašnja faza postsocijalističkog upravljanja sportom odlikuje se dezorijentacijom države na ovom planu, uvođenjem tržista, stvaranjem novih vlasničkih odnosa. Radni odnosi u sportu -regulisanje odnosa poslodavaca i zaposlenih u sportu. Raste značaj ekonomskih i socijalnih prava u sportu - socijalno osiguranje, rad i sloboda izbora rada, pravični uslovi rada, jednaka plata za jednak rad. Zakonodavci najčešće usklađuju radno-pravne norme sa sportskom regulativem.

Pravno regulisanje kupo-prodaje (transakcije) za novac ili na kredit; uključuje garancije za prodatu robu. Pregovarački instrumenti su komercijalni papiri koji mogu da se prenose između pojedinaca i preduzeća. Ovakvi instrumenti-papiri su pravno važeći ukoliko su u pismenom obliku i ako:
 • imaju potpis davaoca i primaoca,
 • sadrže bezuslovno obećanje ili naredbu da se plati neka suma novca,
 • da su naplative momentalno ill u utvrđenom vremenu,
 • da su naplative po nalogu ili od strane donosioca.
Čekovi, priznanice i druge vrste komercijalnih papira mogu da se prenesu drugom licu ako primalac novca (remitent) stavi potpis na poleđini instrumenta, što se naziva naleđenje (endorsement).

Pravo svojine se može odnositi na fizičke stvari, na neopipljivu ličnu svojinu (dokumenti, instrumenti plaćanja, hipoteke i sl.) i na realnu svojinu formalizovanu u statusu (pravnom naslovu) vlasnika nepokretnosti.

Pravo službenosti (bailment) regulisanje zakupa u kom slučaju ustupljena stvar donosi plodove, ili najma u kom slučaju stvar ne donosi plodove nego se koristi njena upotrebna vrednost. Lice koje preuzima pozajmljenu ili unajmljenu stvar, obavezna je da istu vrati uključujući nadoknadu za eventualni kvar.

    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="7364782146">


Pravo agencije - zastupništva, u kojem je nalogodavac lice koje želi da obavi nešto a agent je zastupnik koji deluje u interesu nalogodavca. U pravnom smislu sve firme obavljaju svoje poslove posredstvom različitih agenata kakvi su partneri, direktori, službenici korporacije i prodavačko osoblje.

Pravo bankrota reguliše situaciju u kojoj firma nije u stanju da plaća svoje fmansijske obaveze. U takvom slučaju moguća su dva rešenja:1) sanacioni plan (isplata dugova u roku od 3 do 5 godina) ili 2) likvidacioni plan (podela fondova bankrotirane firme među potražiocima).

Sport je proces u kojem stručni kadar, prvenstveno treneri i menadžeri, svakodnevno dolaze u rizične situacije da budu isloženi sudskim parnicama i da budu osuđeni za prekršaje pa i za krivičnu odgovornost. Nemarnost i nehat je glavni izvor takvih nepoželjnih pravnih posledica. Nemarnost - zanemarivanje pravnih dužnosti dovodi trenere u niz rizičnih situaciia.
 • Nadzor - treneri su obavezni za prate i kontrolišu niz parametara važnih za ostvarivanje programiranih trenažnih aktivnosti sportista: opterećenje, ishrana, i sl. Ukoliko ovu dužnost zanemare ili obavljaju sa nedovoljnim znanjem, svaki incident povlači pravnu odgovornost u skladu sa odštetnim pravom;
 • Planiranje - menadžer i treneri su po svojoj funkciji odgovorni za planiranje redosled aktivnosti i oporavka, putovanja, smeštaja i dr.; planovi su dokumenti koji mogu da preciziraju pravnu odgovornost i smanje rizik (pravni i poslovni);
 • Opominjanje na rizike aktivnosti - pre uključivanja sportista i vežbača u neku fizičku aktivnost, trener je dužan da upozna svakog pojedinca sa mogućim rizicima, povredama, deformacijama u razvoju mladih sportista i dr.; o tome treba da postoji pismeni dokument koji sud priznaje;
 • Stvaranje bezbednog okruženja - programiranje svake aktivnosti u sportu - treniranja, rekreacije i sl. - mora da uključi posebni pregled kritičnih delova celokupnog procesa takve aktivnosti, da predvidi okolnosti u kojima može da dođe do incidenata, i da obezbedi sredstva i ljude koji otklanjaju (svode na minimum) mogućnost takvih incidenata; neophodno je predvideti da se eventualne nepredviđeni incidenti "prevale" na isporučioce sprava, opreme i sl. (u skladu sa produktnom odgovornošću);
 • Procena i selekcija sportista i klijenata radi predupređivanja povreda i nesposobnosti - ovakvu klasifikaciju i selekciju treneri preduzimaju da bi otkloniji pravne posledice predviđivih povreda i incidenata koji nastaju usled preforsiranja i fizičkih aktivnosti pojedinaca koji objektivno nisu sposobni za vežbanje i trening visokog nivoa opterećenja, intenzivnosti i sl.; lekarski pregledi i dokumentacija o stanju zdravlja i sposobnostima budućih vežbača i sportista, kao i do kumentacija o tome da je svaki pojedinac o tome obavešten i upozoren je neophodna radi eventualnih sudskih parnica;
 • Grupisanje i izjednačavanje učesnika/ aktivista - odgovornost zbog nehata je moguća ukoliko treneri ne izvrše odgovarajuće grupisanje vežbača po srodnim kategorijama (po starosti, antropomotoričkim karakteristikama, veštini, anskioznosti i sl.);
 • Prva pomoć i hitna medicinska procedura - klub treba da propiše proceduru i odgovornosti zaduženih lica (trenera, lekara, portira i sl.) i da se, u slučaju nastupanja incidenta, sačini zapisnik, eventualno snimi, kako bi se pred sudom mogle dokumentovati stvarne odgovornosti zaduženih lica (inače odgovornost pada na neposrednog rukovodioca trenažnog procesa - trenera, ili lekara ako je prisutan);
 • Prava igrača, sudija i gledalaca - trener i menadžer treba da razrade planove aktivnosti tokom sportskih priredbi/ takmičenja u kojima će predvideti moguće incidente za koje mogu da odgovaraju zbog nehata;
 • Čuvanje podataka, prevoz i osiguranje - za sve kritične/ rizične aktivnosti neophodno je obezbediti dokumentaciju (pisane podatke, fotografije i sl.); prilikom organizovanja prevoza/ transporta sportista, prateće opreme i sl. neophodno je uzeti u obzir pravni aspekt (propise o odgovornosti prevoznika i sl.) uključujući posebno osiguranje.
 
Autor: N/A Objavljeno: 05.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ