x

Sport i plasman kapitala

Sport i plasman kapitala
U razmatranju ove problematike posebnu pažnju moramo posvetiti delu području fizičke kulture koja se zove SPORT, kao izuzetno značajnom segmentu posebno u ekonomskom smislu unutrašnje strukture fizičke kulture. Jer tu ne samo da postoje razlike između rekreacije, sporta, fizičkog vaspitanja, nego i unutar samog sporta postoje dve stvari koje su apsolutno razičite i sa društvenog stanovišta imaju različitu poziciju i ulogu u društvu.

Jedno je kada govorimo o vrhunskom, takmičarskom te, profesionalnom sportu koji definitivno predstavlja područje plasmana kapitala i sticanje profita raznih grupa i pojedinaca u društvu, a pri tome obezbeđujući svoj položaj i prestiž u samom društvu. Onaj ko ima određene predizpozicije, sposobnosti, ko hoće i želi da se bavi tom aktivnošću, ulazi u specifičan društveno-ekonomski odnos, koji ima značenje egzistencionalnog odnosa. U tom smislu reči ova aktivnost postaje profesionalna, razvijena i društveno utemeljena delatnost, kao regulatornost u opštoj društvenoj formacii.

Sa stanovišta korisnosti, i zadovoljavanja ljudskih potreba rezultat tih aktivnosti manifestuje se kao kulturni proizvod i imaju funkcije zabave, razonode, spektakla. Ko želi da koristi ta zadovoljstva plaća usluge. U osnovi radi razlikovanja potrebno je poći od sledećeg: klučni element sporta je takmičenje, međutim unutar sporta imamo takmičenje koje je amatersko, aktivnosti nezavisne u ekonomskom egzesticionalnom smislu reči. Ljudi se bave raznim sportovima, igrama, rekerativnim aktivnostima, džogiranjem, plivanjem, planinarenjem, a naročito fudbalom želeći da očuvaju ili postignu zdravlje, da očuvaju i drže psihofizički  integritet, sačuvaju radne sporobnosti i drugo. Sa druge strane imamo iste takve aktivnosti koje se izražavaju, manifestuju kao vrhunski rezultat, kao vrhunski takmičarski i profesionalni sport, aktivnosti koje iziskuju veilku ekonomsku moć i profesionalnu bazu, jer netreba zaboraviti da su profit i prestiž tu dominantna kategorija.

Tu se sada pored elemenata vrhunskih rezultata, takmičenja u vrhunskim rezlultatima i profensionalizma javljaju i drugi elemnti. Organizuju se i prave preduzeća, zarada, profit, biznis, pojavljuje se i publika koja plaća da bi bila deo te zabave deo tog sistema. Sport se na taj način, uplivom različitih ekonomsko - socijalnih i kulturnih kategorija pretvorio u kulturni proizvod zabave i postao element potrošnje, bez obzira da li se radi o neposrednoj ili posrednoj potrošnji.

Sportska produkcija u najširem smislu reči i konzumiranje sportskih proizvoda postalo je jedno od ogromnih područja načina proizvodnje i reprodukcije čovekovog društvenog života. Sport je na taj način, počeo sa eksplatacijom ljudskih resursa u njihovim najrazvijenijim i najsavršenijim organizovanim formama čija korisna strana neizbežno u materijalnom, vrednosnom, ali i u kulturnom, esteskom i etičkom pogledu mora da se verifikuje preko tržišta, slično ostalim delovima ekonsomskog delovanja.

Na taj način u jednom progresivnom, materijalnom, tehnološkom, kulturnom, društvenom i političkom razvoju savremenog društva, sport se sa svim svojim segmentima afirmiše kao snažni preduzetnički element. Sport postaje novo široko podračje raznovrsnog interesa, tu se pre svega misli na interese plasmana kapitala, eksplatacije njegovih resursa, sticanje dobiti i oplođivanje kapitala. Kapital se plasira u razne profitabilne grane sporta, bez razlike da li je domaći Ili međunarodni, u sve one sportove koji privlače pažnju, izazivaju interes kako kod sportske publike tako i kod neposrednih korisnika, odnosno onih koji neposredeno učestvuju u sportskoj produkciji.
 
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 16.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ