x

Finansijski menadžment

Finansijski menadžment
Da bi počela sa radom, sportska organizacija mora da pribavi potrebne novčane fondove. Pribavljanjeni novčani fondovi postaju predmet finansijskog menadžmenta svrsishodnog korišćenja novca za postizanje ciljeva sportske organizacije. U skladu sa planom investicija, pribavljeni novčani fondovi se pretvaraju u resurse neophodne za postizanje projektovanih ciljeva sportske organizacije.

Finansijski menadžment u sportu bavi se pitanjima finansijskih sredstava koja stoje na raspolaganju sportskoj organizaciji, kako da ih formira i do njih dolazi?; kakav je i koliki nivo fondova?; kakva je njihova struktura?; i kako se fondovi finansiraju, a njegova osnovna funkcija ogleda se u usklađivanju finansijskih operacija organizacije, kao što je tekuća likvidnost i investicije, odnosno dotok i alokacija gotovine i transakcije realnih sredstava (J. Malacko, 2008). 

Izrada plana toka gotovine
Počinje definisanjem pretpostavki. Dalje se popunjavaju delovi radne tabele predviđeni za unos podataka o iznosima pojedinih kategorija prihoda i rashoda. Da bi se taj zadatak uspešno realizovao, potrebno je raspolagati sa operativnim planovima razrađenim po mesecima. Posle prvog, probnog popunjavanja radne tabele, u finansijskom delu će se u nekim mesecima pojaviti negativne vrednosti. Negativna vrednost neto gotovine od delatnosti je signal da su planirani rashodi u nekim mesecima nadmašili planirane prihode. To je razlog za preispitivanje (pokušaj balansiranja), svih prihoda u kritičnom mesecu s nastojanjem da se proceni verovatnoća priliva gotovine potrebne za pokrivanje planiranih rashoda. Ako takav priliv nije verovatan, neophodno je ispitati dve alternative: 1. Pomeranje, unapred ili odlaganje na neki kasniji mesec, aktivosti čiji rashodi "probijaju" bilans za kritični mesec, ili 2. "Kresanje" rashoda koje može da znači da je njihov planirani iznos nerealno "naduvan" ili da je neophodna neželjena i krajnja mera smanjenja obima ili obaranja kvaliteta ili čak, brisanja nekih programiranih aktivnosti.

Izrada glavnog budžeta
Uporedo sa razvijanjem projekcije toka gotovine odvija se izrada finansijskog plana (budžeta) sportske organizacije. Svrha izrade budžeta u većini sportskih organizacija je "pozitivna nula" to jest ravnoteža prihoda i rashoda. Zdravo poslovanje uvek nastoji da ostvari suficit, ili "bonus", koji omogućuje lagodnije upravljanje organizacijom i stvara oslonac za njen razvoj (proširenu reprodukciju, inoviranje, uvođenje novih programa i sl.)

Revizija budžeta
Povremene revizije budžeta su osnova za neophodna prilagođavanja poslovanja sportske organizacije promenljivim uslovima pribavljanja novčanih fondova. Ako se pojavi razlika između osvarenih i planiranih stavki budžeta, preduzima se revizija budžeta koja odražava realnu situaciju. Revizije budžeta daju realističko osećanje menadžerima za nastupanje momenta preduzimanja preventivne akcije za sprečavanje finansijske krize.
 
Autor: N/A Objavljeno: 12.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ