x

Finansijski izveštaj

Finansijski izveštaj
Finansijski izvještaj je finalni proizvod računovodstvenog procesa i osnovni izvor finansijskih informacija. Cilj finansijskog izvještaja je da obezbedi informacije o finansijskom položaju, performansu i promenama u finansijskom položaju sportske organizacije koje su korisne širokom krugu korisnika u donošenju ekonomskih odluka. Na osnovu finansijskih izveštaja može se oceniti i rad sportske administracije i njihova uspešnost u radu. Finansijski izveštaj uglavnom sadrži tri sledeće kmponente: bilans stanja, bilans uspeha (račun dobiti i gubitka), izveštaj o finansijskim tokovima.

Bilans stanja  (balance sheet) prikazuje stanje sredstava i izvora sredstava u određenom trenutku. Sredstva predstavljaju imovinu sportske organizacije prikazanu u aktivi Bilansa stanja, koja se dalje klasifikuje na stalna sredstva i obrtna sredstva. Izvori sredstava, s druge strane, predstavljaju potraživanja prema imovini preduzeća predstavljena u pasivi bilansa stanja, a čine ih  obaveze i  vlasnički kapital. U Bilansu stanja, ukupna imovina je jednaka ukupnim obavezama uvećanim za vlastiti kapital, što predstavlja osnovni računovodstveni identitet koji podrazumeva da svako sredstvo u aktivi mora imati određeni izvor u pasivi. U skladu s tim, vlastiti kapital predstavlja razliku između ukupne imovine i ukupnih obaveza preduzeća.

Ukupna aktiva = Obaveze + Vlasnički kapital

Bilans uspeha (income statement) predstavlja ostvarene prihode ili rashode i finansijski rezultat određenog vremenskog perioda, vremenski period obračunavanja može biti mesečni, kvartalni (tromesečni), šestomesečni, godišnji. Za razliku od Bilansa stanja, Bilans uspeha prikazuje profitabilnost poslovanja preduzeća za određeni vremenski period.

Prodaja (prihod) - Troškovi = Profit

Izveštaj o finansijskim tokovima (statement of cash flows) pruža informacije o prilivima i odlivima gotovine u obračunskom periodu po poslovnim aktivnostima, aktivnostima investiranja i finansiranja. Zajedno sa informacijama Bilansa stanja i Bilansa uspeha omogućavaju potpuniju analizu finansijskog položaja i zarađivačke sposobnosti preduzeća.

Informacije iz finansijskog izveštaja se mogu koristiti za izračunavanje finansijskog pokazatelja (financial ratios) koji pruža uvid u stanje poslovanja. Finansijski pokazatelj se uglavnom fokusira na sledeće komponente: likvidnost, aktiva, finansijka moć, profitabilnost, vrednost organizacije (firme).

Za pripremu budžeta i finansijsko planiranje, poslovanje treba da prati redosledni (sekvencijalni) proces. Proces pripreme budžeta i finansijskog planiranja obuhvata sledeće korake: prikupljanje informacija, predviđanje prodaje, projektovanje dobiti i gubitka, upoređivanje sa industrijskom normom, utvrđivanje potrebnog kapitala.

Da bi postigla uspeh u svom poslovanju, sportska administracija  (direktori, menadžeri, zaposleni) moraju da znaju kako da analiziraju finansijske izveštaje, takođe moraju i da razvijaju veštinu finansijskog predviđanja i planiranja. Analiziranjem finansijskog izveštaja smanjuje se potreba za nagađanjem i intuicijom, i umanjuje nesigurnost pri donošenju odluka. Potreba za razumevanjem informacija koje su sadržane u finansijskim izveštajima je ključna u cilju projektovanja budućeg profita i razvoja sportske organizacije.
 
Autor: Marko Skorić Objavljeno: 14.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ