x

Finansijska analiza i ocena uspeha

Finansijska analiza i ocena uspeha
Šta je finansijska anliza? Organitacija svakog kluba je glavno sredstvo ostvarivanja njegovih ciljeva. Ukoliko je osnovni cilj kluba - postizanje standardnih poslovnih performansi (karakteristika rada i poslovanja), utoliko ocena efikasnosti njegove organizacije ili njegova organizaciona dijagnostika, zahteva oslonac na ekonomsku (finansijsku) analizu. Finansijska analiza obuhvata 1) Pretvaranje podataka u stope i procente koji pokazuju relacije i trendove i 2) Poređenje relacija i trendova sa standardima radnih karakteristika. Najčešće korišćene tehnike konverzije podataka u oblik primeren ovim analitičkim ciljevima su: 1) promene novčanih iznosa i procenata, i 2) stope.

Promene iznosa i procenta mere stepen promena iz godine u godinu (tzv. horizontalna analiza). Ključni indikatori ovih promena odnose se na obim realizacije (prihoda od prodaje usluga), dohodak, tekuće obaveze, i obrtni kapital (working capital). Od posebnog značaja je analiza obrtnog kapitala od kog zavisi solventnost organizacije (sposobnost plaćanja dospelih obaveza). Stope mere odnos neke posebne finansijske veličine i odgovarajućeg značajnog totala (na primer, udeo različitih izvora prihoda u ukupnom prihodu organizacije) ili izražavaju specifične odnose iz bilansa ili obračuna dohotka (ova druga vrsta stopa su tzv. finansijske stope). Organizaciona dijagnostika se obično, oslanja na izračunavanje četiri vrste finansijskih stopa,to su:
 • Stope profitabilnosti (rentabilnosti)
 • Likvidnosti
 • Zaduženosti
 • Aktivnosti
Stope profitabilnosti i rentabiliteta su posebno važne jer omogućuju dijagnozu konkurentskog položaja organizacije na tržištu odnosno njene dohodovne (akumulativne) sposobnosti.
 • Marža bruto prifita:
 • MBP = (ukupan prihod - Troškovi dodatnih usluga) / Ukupan prihod
 • Marža neto profita:
 • MNP = Neto profit nakon poreza / Ukupan prihod
Stope likvidnosti i stope zaduženosti pokazuju sposobnost uprave organizacije da udovolji svojim kratkoročnim planskim obavezama odnosno sposobnost za otplatu dugoročnih obaveza prema vlasnicima i kreditorima. Stope aktivnosti ili obrta pokazuju kako se upravlja glavnim poslovnim operacijama organizacije: kolika je efikasnost korišćenja uloženih sredstava u generisanju ukupnog prihoda, kolika je brzina korišćenja zaliha, kao i brzina naplate potraživanja.
 • Obrt sredstava = Ukupan prihod / Ukupna sredstva
 • Obrt zaliha = Troškovi realizovanih usluga / Prosečne zalihe
Sve navedene procedure finansijske analize oslanjaju se na računavodstvene izvore informacija. Potreban je oprez prema kvalitetu, ažurnosti, stepenu verifikacije tih izvora.

    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="7364782146">


Specifični pokazatelji finansijskog uspeha
Za kalkulaciju finansijskih stopa potrebno je sačinjavanje bilansa. Odsustvo ovog fmansijskog dokumenta u većini sportskih organizacija uslovljava da se takvi pokazatelji izračunavaju na osnovu podataka koje sadrže finansijski izveštaji o rezultatima poslovanja (prihodima i rashodima). To se može postići praćenjem neto finansijskih rezultata poslovanja (deficit ili suficit), strukture rashoda i prihoda, kao i definisanjem finansijskih stopa koje omogućuju nadzor nad promenama i apsolutnim vrednostima važnih finansijskih kategorija, na primer, kretanja plata i socijalnih doprinosa, i sl.

Andref (1980) je definisao stope pokrivanja rashoda prihodima, koje omogućuju vrednovanje postizanja najvažnijih ciljeva finansijskog menadžmenta sportskih klubova.

Prva finansijska stopa prati da li klub uspeva da pokrije svoje funkcionalne rashode sredstvima koje uglavnom kontroliše klubski menadžment. Ova stopa se izračunava na osnovu podataka koje sadrži izveštaj o rezultatima poslovanja.
 • Stopa 1 = sopstveni prihodi / funkcionalni rashodi
Druga stopa prati do koje mere okruženje kluba (država, lokalna zajednica/ opština, aktivno članstvo, pomažuće članstvo, sportski pokret, i privatne firme - sponzori) podržavaju i olakšavaju egzistenciju kluba.
 • Stopa 2 = spoljašnji prihodi / strukturni rashodi
Treća stopa daje približno vrednovanje "produktivnosti" igrača, trenera i osoblja kluba, i u kojoj meri su klub i igrači nagrađeni.
 • Stopa 3 = prihodi sportskih takmičenja / nagrađivanje
Četvrta stopa ukazuje na rentabilnost sportskih aktivnosti koje je klub organizovao ili u kojima je učestvovao.
 • Stopa 4 = prihodi sportskih aktivnosti / (nagrađivanje + rashodi sportske delatnosti)
Peta stopa prati da li su odnosi države i lokalnih zajednica sa klubom u plusu ili podbačaju.
 • Stopa 5 = javne dotacije / porezi, doprinosi i takse
Na kvalitet finansijskog menadžmenta delimično takođe ukazuje procent koji pokazuje udeo troškova uprave u ukupnim rashodima.
 • Stopa 6 = troškovi uprave / ukupni rashodi
Važan je pokazelj finansijskog položaja glavne/ sportske delatnosti kluba koji otkriva odnos prihoda osnovne - sportske delatnosti kluba prema ukupnim dopunskim prihodima.
 • Stopa 7 = ukupni prihodi glavne delatnosti / ukupni dopunski prihod
 
Autor: N/A Objavljeno: 11.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ