x

Pribavljanje fondova

Pribavljanje fondova
Fondovanje u sportskim organizacijama je preokupacija menadžmenta koja oduzima mnogo vremena i može da bude frustrirajući zadatak. I kada se novac pribavi, njegov iznos ili vreme doznačivanja mogu da budu u neskladu sa finansijskim potrebama organizacije. Pribavljanje fondova se odvija stalno, na kratki rok, prigodno, ili na dugi rok. Za rad sportske organizacije su potrebni fondovi koji obezbeđuju sigurnost podmirivanja finansijskih obaveza u dužem vremenskom periodu Osim toga, povremeno se javljaju ekstra potrebe za novcem koje se zadovoljavaju organizovanjem posebnih događaja ili, u krajnjem slučaju, uzimanjem kratkoročnih zajmova.

Da bi funkcionisala stabilno, sa sigurnošću u pogledu kvalitetne realizacije svojih programa, sportska organizacija mora obezbediti odgovarajuće sigurne izvore finansiranja. Takvih izvora je nedovoljno a neki od njih (država, javni fondovi) su podložni trendovima ograničavanja i gašenja. Poslove, koji su finansirani iz takvih izvora, preuzimaju volonteri ili se njihov obim sužava unutar programa sportskih organizacija. Potražnja za novcem namenjenim sportu je veća od ponude takvog novca. Konkurencija je oštra. Menadžeri sportskih organizacija zaduženi za finansije neminovno dolaze u situaciju da konkurišu sa dobro organizovanim, poznatim, velikim sportskim organizacijama koje dugi niz godina uspešno zadovoljavaju marketinške zahteve svojih sponzora.

Prvo pravilo uspešnog fondovanja je da se diverzifikuje (razudi) baza fondovanja. To znači da dohodak (prihodi) sportske organizacije dolaze iz različitih izvora i da su izvori međusobno odvojeni. To je način da se sportska organizacija sačuva od opasnosti koja može da nastupi ako jedini izvor finansiranja otkaže ili suzi svoje novčane dotacije i na taj način ugrozi njen opstanak. Pribavljanje fondova je jedan od izvora finansiranja sportske organizacije. Ne treba izgubiti iz vida da takve izvore predstavljaju takođe hiljade časova rada volontera koji funkcionišu u okviru različitih programa sportske organizacije, takav izvor su takođe donacije u vidu kancelarijskog nameštaja, rekvizita i sl. Pravilo je da se ništa ne kupuje dok ne bude sigurno da se potrebna stvar ili usluga ne mogu obezbediti u vidu donacije (poklona).
 
Autor: N/A Objavljeno: 10.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ