x

Cena sportske usluge - proizvoda

Cena sportske usluge - proizvoda
Cena i obrazovanje cena je važna komponenta marketinga u sportu. Vrste cena u sportu su transfer vrednost sportista, premije igrača, cene ulaznica za sportske priredbe, upisnine i članarina, cene seanse vežbanja, tarifa najma sportske opreme, honorar stručnjaka... Na formiranje cena u sportu utiču konkurencija, tržište, potražnja, troškovi proizvodnje sportskih usluga, državno regulisanje cena, način na koji kupci prihvataju cene, marketinški ciljevi i cenovni ciljevi.

Prva tri navedena faktora imaju uticaj na dve osnovne metode određivanja cena 1) troškovi metoda (cena = troškovi po jedinici usluge ili cena koštanja + dobit), 2) tržišni metod (orijentacija na konkurenciju ili na potražnju-ponašanje kupaca, uz uvažavanje cenovne elastičnosti potražnje).

Cenovna strategija, kao element marketing miksa, proističe iz situacije na tržištu sa ponudom usluga od strane firmi iste vrste, veličine tržišta koje firma pokriva, cenovne elastičnosti potražnje kao i od cena koje nudi konkurencija. Poznate su sledeće cenovne strategije strategija prodora na tržište, strategija diferenciranja cena, kompenzaciona strategija, strategija sniženih cena, strategija jednake cene, strategija cenovnog liderstva.

Tržišta cena se formira dodavanjem na cenu koštanja (suma troškova) nekog iznosa koji čini dobit ili čisti finansijski rezultat. Uspeh poslovanja se utvrđuje stavljanjem u odnos ostvarene dobiti prema ostvarenoj tržišnoj (prodajnoj) ceni. Cena koštanja se utvrđuje putem kalkulacija za svaku pojedinačnu sportsku uslugu.
 
Autor: N/A Objavljeno: 06.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ