x

Karijera u sportu

Karijera u sportu
Nekada se pojam karijere u sportu odnosio isključivo na sportiste, pa su talentovani sportisti mogli da izgrade košarkašku, fudbalsku, tenisku, odbojkašku, rukometnu i druge karijere u tada popularnim sportskim disciplinama. Dok je, savremeno shvatanje ovog pojma danas, značajno šire i ono se može odnositi na sportiste, trenere, administrativne radnike, menadžere, pomoćno osoblje itd; kako na profesionalnom, tako i na rekreativnom nivou.

Izbor karijere u oblasti sporta je komplikovaniji danas nego ikada pre. Budući da nikad ranije nije bilo dostupno tako mnogo mogućnost u toliko različitih oblasti, među kojima su, karijera: sportskog trenera, kondicionog trenera, sportskog doktora, sportskog menadžera, marketing menadžera, sportskog psihologa, sportskog novinara, sportskog komentator i još mnogo drugih. Imajući u vidu složenost savremenog shvatanja pojma karijere u sportu, u nastavku teksta pokušaćemo da objasnimo i bliže Vas upoznamo sa njim.


Šta je karijera?
Pojedini autori smatraju da je to skup ili niz radnih uloga koje pojedinac ima, dok drugi autori smatraju da je to ukupnost svih dužnosti koje je neko zauzimao ili zauzima u nekom datom momentu ili koje će tek da zauzme. Karijeru, dakle, mnogi posmatraju samo kao iskustvo, ali koje nije nužno vezano za jednu organizaciju, pored toga pojam (reč) karijera se tradicionalno upotrebljavala za one ljude koji su napredovali na hijerarhijskoj lestvici rukovođenja

Karijera u objektivnom smislu predstavlja redosled pozicija u poslu koje jedna osoba zauzima u toku svog radnog veka. Karijera danas ne predstavlja samo jedan posao, već više različitih zanimanja koje osoba obavlja tokom svog života, tu se ubrajaju i različite aktivnosti, edukacije, veštine i sl. koje osoba preduzima ili stiče na svom profesionalnom putu.  

Karijera obuhvata količinu i vrstu poslova koje je pojedinac izvršavao, a takođe i organizacije u kojima je radio. - Džordž i Džons

 

Izbor karijere u sportu

Izbor karijere predstavlja izraz same ličnosti, dok vrhunska dostignuća i uspeh u karijeri zavise od saglasnosti između ličnosti i rada - John Galland

Kako će neko ko želi da ostvari uspešnu karijeru u sportu, bilo kao sportista, trener, menadžer ili bilo koji drugi sportski radnik, pronaći pravu priliku za sebe? Svakako da ne postoji jedan univerzalan odgovor za sve one koji bi eventualno postavili ovo pitanje, međutim postoji način da svako od nas dođe do odgovora za sebe, kad je reč o izboru odgovarajuće karijere u sportu.

Prema većem broju različitih autora koji su se bavili ovim i sličnim pitanjima, ključ za uspešan izbor karijere kako u sportu, tako i u drugim oblastima, je samoispitivanje (upoznavanje samog sebe), odnosno sagledavanje naših prednosti i mana, kako bi smo utvrdili koja oblast  ili više njih su u skladu sa našim interesovanjima i sposobnostima.

Potrebno je da sistematski analiziramo svoje trenutno obrazovanje, svoja stečena iskustva, hobije i intetesovanja, sagledavajući one aspekte našeg života u kojima smo bili uspešni i koji su doprineli našoj statisfakciji i radosti, jer su upravo to pokazatelji oblasti u kojima možemo ostvariti uspeh u budućnosti. U proceni sopstvenih potencijala i vrednosti potrebno je samoistraživanje koje podrazumeva iskren pristup prema samom sebi, budući da od ovih procena zavise naše dalje aktivnosti na sopstvenom razvoju i putu ka uspešnoj sportsko - poslovnoj karijeri.

Svesnost o sopstvenim mogućnostima, znanjima, sposobnostima, dostignućima, motivima i potrebama, stavovima i vrednostima može nas dovesti do novog saznanja kakav je naš cilj sa karijerom. Ili bolje rečeno koju, kakvu i koje vrste karijeru svako od nas želi.

Svest o sopstvenim mogućnostima, znanjima, sposobnostima, dostignućima, motivima i potrebama, stavovima i vrednostima može nas dovesti do saznanja kakvu karijeru želimo - Prof. Dr. Milan Tomić

Takođe, u izboru karijere, donekle nam mogu pomoći i knjige, uputstva  (tzv. vodiči), savetnici, roditelji, prijatelji, treneri, nastavnici... ali, na kraju odgovornost za donošenje odluke o izboru karijere u sportu je naša i samo naša.

U oba slučaja, izbor karijere sportu zahteva pažljivo razmišljanje i planiranje, takođe važno je znati da skoro svaki talenat koji imamo možemo primeniti za dobijanje posla u sportskoj industriji, imajući u vidu razvijenost i zastupljenost ove industrije.  


Planiranje karijere u sportu
Nakon, izbora određene oblasti u kojoj bi smo želeli da ostvarimo svoju karijere potrebno je da sakupimo sve potrebne informacije kako bi smo se informisali o mogućnostima za zapošljavanje i pravljenje karijere u oblasti/ oblastima koje nas zanimaju, odnosno za koje smo utvrdili da odgovaraju našim sposobnostima i aspiracijama.

Naoružani rezultatima samoispitivanja i informacijama o oblasti u okviru koje želimo da ostvarimo svoju karijeru, potrebno je da napravimo plan, odnosno da postavimo sebi ciljeve koji se odnose na korake koje bi smo trebali da ostvarimo prilikom ostvarivanja karijere koju smo odabrali i koju želimo. Pored koraka koje smo isplanirali, potrebno je da utvrdimo i koje obrazovanje i iskustvo nam je potrebno da bi smo ostvarili uspešnu karijeru u oblasti koju smo odabrali.

Planiranje karijere predstavlja proces uspostavljanja kratkoročnih ili dugoročnih karijernih ciljeva, kao i definisanje konkretnih koraka potrebnih za njihovo ostvarivanje.

Značaj planiranja karijere ogleda se u tome što nam ono može dati energiju i sigurnost da se suočimo sa preprekama na putu do uspešne sportske karijere.  Takođe, nikako ne bi smo trebali da budemo obeshrabreni ukoliko, s vremena na vreme,  budemo morali da revidiramo svoj plan i svoje ciljeve, budući da planiranje karijere u u sportu predstavlja aktivan dinamički proces.


Razvoj karijere u sportu
U okviru razvoja karijere sve češće se govori o kompleksnom planiranju u toku celokupnog radnog ciklusa. Ovo podrazumeva plansko usmeravanje na radne zadatke i poslove u skladu sa kreativnim i stručnim znanjima, postignutim rezultatima, te životnoj dobi pojedinaca. Razvoj karijere u sportu danas zahteva više kompleksnosti u izboru zanimanja i razvijanja veština za upravljanje tranzicijom u karijeri, razvoj karijere takođe zahteva od pojedinaca i jasnu sliku o ulozi učenja i odgovarajućim razvojnim aktivnostima.

Razvoj karijere treba da doprinese daljem razvoju profesionalne pripremljenosti i najčešće obuhvata unapređenje individualnih mogućnosti, među kojima su: odgovornost za svoj rad, spremnost na promene i neizvesnost, odnosno spremnost za obavljanje različitih sportsko - poslovnih funkcija, uvažavanje stavova okoline, orijentisanost na učenje, odnosno uključivanje u sve oblike dodatne obuke u skladu sa razvojem sportske tehnologije i nauke, itd.

U suštini, programi razvoja karijere moraju definisati načine stalnog stručnog usavršavanja, bez obzira na nivo i kvalitet osnovnih obrazovnih profila svakog pojedinca u sportu. Ukoliko želimo da napredujemo u karijeri, pored toga što moramo da usavršimo svoj posao, moramo i da znamo kako da na što lakši način rešavamo eventualne probleme sa saradnicima (Dr. Dragan Životić).

Možete naučiti sve što je potrebno da znate kako biste ostvarili bilo koji cilj koji sebi postavite; ograničenja ne postoje ako ste spremni na učenje.  - Brajan Trejsi


Upravljanje karijerom u sportu
S obzirom da je sve teže da se izdvoji razvoj karijere od preliminarnog opšteg obrazovanja i opšteg razvoja, sve više se nameće činjenica da je najveća odgovornost za upravljanje karijerom na samom pojedincu, odnosno ističe se važnost samostalnog razvoja.  Za upravljanje karijerom u sportu, odnosno za stvaranje uspešne karijere, važnu ulogu pre svega igraju jasno postavljeni ciljevi koje želimo da ostvarimo u toku našeg radnog veka, nakon čega na red dolazi poslovni plan, koji će pored jasno postavljenih ciljeva, sadržati zadatke, način i sredstva za ostvarivanje tih ciljeva.

Pored samostalnog razvoja karijere u sportu je prisutan i tzv. organizacioni razvoj karijere, gde  odgovornost za upravljanje karijerom leži na organizaciji koja u razvoju karijere može imati ključnu ulogu, pružajući neophodnu pomoć i podršku, čime može povećati  lojalnost pojedinca i njegovu posvećenost radu, atraktivnost, motivaciju, efikasnost ali i poboljšati celokupan sopstveni imidž.

S obzirom da se karijerom može upravljati zajedničkim naporima pojedinaca i celokupne organizacije, izdvajaju se dva osnovna načina upravljanja karijerom: 1) Upravljajuća karijera koja podrazumeva hijerarhijsko napredovanje, koje je pak zasnovano na planiranim osnovama organizacije, a koja se karakteriše tradicionalnim načinom upravljanja; 2) Samoupravljajuća karijera koja podrazumeva samostalno planiranje i upravljanje svojoj karijerom od strane pojedinaca.

Između prvog i drugog pristupa upravljanju karijerom nema suštinske razlike, jer se one mogu kombinovati, dopunjavati i primenjivati od slučaja do slučaja.


Zaključak
Za ostvarivanje uspešne karijere u sportu, najpre je potrebno sagledati i razmotriti sve mogućnosti na polju sporta i industrije sporta. Prilikom razmatranja pravca i krčenja puta ka uspešnoj karijeri u sportu, potrebno je uzeti u obzir više uticajnih faktora, kako bi sam čin planiranja i kasnijeg donošenja odluka bio maksimalno uspešan.

U životu i poslu, usponi i padovi su normalna pojava. Da li će u našoj poslovnoj karijeri biti više uspona od padova, kako ćemo organizovati naš poslovni život, da li smo dovoljno motivisani, da li osećamo zadovoljstvo radeći svoj posao, i da li ćemo ostvariti uspešnu sportsku karijeru na kraju najviše zavisi od nas samih.Literatura:
Vodič kroz sportski menadžment I
Osnovi sportske organizacije - Milan Tomić
Sportski menadžment - Milan Tomić
Careers in sport, fitness and excercise - American kinesiology association, Shirl J. Hoffman Introduction to careers in health, physical education and sport - Patricia A. Floyd, Beverly Allen
Menadžment - Daniel A. Wren i Don Voich, Jr.
Menadžment - Mr. Slobodanka Janković; Mr. Oliver Momčilović; Mr. Lidija Miletić; Dipl. ecc.

 
Autor: Marko Skorić Objavljeno: 13.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ