x

Teorija sportske rekreacije

Teorija sportske rekreacije
Teorija sportske rekreacije je prema karakteru, obimu i validnosti stečenih naučnih saznanja, razvijenoj metodologiji istraživanja i terminologiji, kao i sve izraženijoj potrebi za naučnim odgovorima na mnoga aktuelna pitanja razvoja sportske rekreacije, konstituisana, ne samo kao nastavna, već i kao naučna disciplina.

Na termin "Teorija sportske rekracije" danas se gleda kao na nauku, odnosno naučnu disciplinu koja obuhvata empirijske, teorijske, istorijske i druge aspekte naučnog istraživanja područja sportske rekreacije. 

Teorija sportske rekreacije predstavlja sistem naučnih znanja o sportskoj rekreaciji, znanja koja su teoretski odraz prakse i koja objašnjavaju pojedine zakonitosti razvoja i funkcionisanja područja sportske rekreacije.

Teorija sportske rekreacije, kao naučna disciplina, za predmet svog izučavanja ima sportsku rekreaciju kao specifično područje fjzičke kulture, koja se naučno - programski, organizaciono, materijalno - kadrovski i marketinški konstituisalo i specijalizovalo za efikasno i racionalno zadovoljavanje specifičnih potreba i interesa različitih kategorija građana, i koje je u osnovi usmereno na optimizaciju njihovog psihosomatskog statusa.

Teorija sportske rekreacije koja za pedmet svog izučavanja ima sportsku rekreaciju, kao specifično područje fizičke kulture, svoju naučnost temelji na većem broju kinezioloških, sociološko - psiholoških, biološko - medicinskih i drugih zakonitosti i teorija. Odnosno, ona kao i mnoge druge naučne discipline, svoje postavke i zakonitosti gradi na integraciji sistema znanja niza graničnih naučnih disciplina, koje sa različitih aspekata izučavaju sportsku rekreaciju, odnosno pojave, procese i odnose koje su povezane sa njom.

U suštini teorija sportske rekreacije integriše sveukupnost naučnih informacija o pojavama, procesima, odnosima i društvenim tvorevinama koje su karakteristične za područje sportske rekreacije, i neposredno primenom odgovarajućih naučnih metoda dolazi do određenih naučnih saznanja i zakonitosti.

Predmet teorije sportske rekreacije predstavljaju naučno - teorijske i metodološke osnove sportske rekreacije kao specifičnog područja fizičke kulture, i obuhvata širok aspekt pojava, doživljaja, procesa, aktivnosti i programa, odnosa, organizacionih struktura, karakteristika i funkcija sportske rekreacije.

Polazeći od toga, teorija sportske rekreacije izučava sledeće: potrebe i interese učesnika u sportskoj rekreaciji; sadržaje, aktivnosti, programe i akcije kojima se te potrebe mogu efikasno zadovoljiti; strukturu i dinamiku motivacije za sportsko - rekreativne aktivnosti; osnovne pravce, tendencije i karakteristike razvoja sportske rekreacije; ciljeve i zadatke sportske rekreacije; proces upravljanja ostvarivanjem efekata primene odgovarajućih programa sportske rekreacije; opšte, programske, organizacione i druge karakteristike sportske rekreacije; sistem funkcija sportske rekreacije; strukturu sportske rekreacije kao podsistema u sistemu fizičke kulture; povezanost i međuzavisnot sportske rekreacije sa drugim područjima fizičke kulture i drugim kulturnim, privrednim i društvenim delatnostima; sistem naučnog planiranja i prognoziranja u sportskoj rekreaciji; uslove razvoja sportske rekreacije; metode istraživanja u sportskoj rekreaciji, i dr.

Cilj i zadaci teorije sportske rekreacije kao nastavne discipline je, pre svega da student kompleksno informiše  o sportskoj rekreaciji kao specifičnom području fizičke kulture, njenim karakteristikama, osnovnim pravcima razvoja, naučno - teoretskim osnovama, funkcijama i uslovima za razvoj sportske rekreacije, i dr. Kroz teoriju sportske rekreacije student treba da usvoje naučni pristup sportskoj rekreaciji, upoznaju osnovne zakonitosti njenog razvoja i delovanja i osposobe se za aktivan odnost u generisanju novih naučnih saznanja o aktuelnim pitanjima razvoja sportske rekreacije.

Postojeći kvantum naučnih saznanja o području sportske rekreacije i ako relativno skroman, pruža realnu osnovu za konstituisanje sistema naučnih znanja o sportskoj rekreaciji i dobru osnovu za dalji (brži) razvoj naučnih saznanja o ovom specifičnom području fizičke kulture.

 
Literatura:
Teorija sportske rekreacije - Mithat Blagajac
 
Autor: Prof. dr Mithat Blagajac Objavljeno: 12.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ