x

Društveni sistem i sport II

Sigurno je da postoi opšta zavisnost u položaju, ulozi pa i u nivou razvoja sporta od karaktera društvenog sistema od njegove ekonomske i političke strukture, isto i od ideje vladajuće strukture kao i tipa i stepena razvijenosti opšte kulture. Međutim, i od političke strukture vlasti i ideoloških odnosa kojima se ona upravlja zavisi i opšti položaj sporta u društvu. Moramo napomenuti pažnju koju pojedine društvene zajednice, države i nacije posvećuju razvoju sporta govoreći o njihovoj opštoj razvijenosti i uspešnosti.

Odnos između društva i sporta uvek je bio različit, varijabilan i veoma složen. Sport, njegov društveni status i njegov položaj zavisan je od opštog ekonomskog stanja, kao i od konkretnih ekonomskih sistema i njihovih mehanizma, od političke uloge, od pravnog sistema i od ideoloških razumevanja i kulturnog ambienata. Sa druge strane, od raznih faktora u samom sportu zavisi odnos njegovog ostvarivanja i njegova uloga u društvu, i ono što on daje društvu kao svoj doprinos za njegov razvoj.

Globalno gledano, mogu se videti nekoliko načina, nivoa i formi odnosa između društvenog sistema i sporta kao područja. Kao prvo, to je odnos sporta prema društvu, u kome se može odrediti kakav je to položaj i kakva je to uloga sporta u globalnom društvu, i kakva je u nekim društveno ekonomskim formama i konkretnim ekonomskim i političkim sitemima. Kao drugo, to su odnosi, relacije pojedinih oblasti fizičke kulture, sporta i rekreacije sa odrećenim sferama u društvu (ekonomija, politika, pravo, kultura, informatika i dr.).  Treće, preko organizaciskih i institucionalnih obilka i način njihovog funkcionisanja, kroz koje se izražava njihov društveni karakter, njihova društvena priroda, sport je inkorporiran kao sistem u postojećem društvenom sistemu.

Odnos između društvenog sistema i sporta ima pored ostalog i četiri osnovne karakteristike, a to su:

  • Prilagodlljivost
  • Recirpocitet
  • Složenost, i
  • Varijabilnost.

Prilagodlljivost je veoma jaka osobina sporta koja mu daje moć njegovog prilagođivanja u društvu. Recirpocitet između društevnog sistema i sporta je u njihovom međusobnom uticaju i zavisnost u odelnim segmenatima sporta sa raznim društvenim sferama. Složenost i varijabilitet u odnos spota - društvo proizlazi iz same dinamike sporta i promena koje se dešavaju u samom sportu, kao i promene koje se dešavaju u društvu. Same promene uslovljivaju i razlike u položaju i ulozi sporta i njegovih segmenata u okviru odrećene epohe.

U suštini postoje tri društvena sistema u koji se uklapaju i egzistiraju u sportu. Prvi sistem je sistem koji se upotrebljava kao masovni rekreativni program, drugi sistem je sistem u kome se realizuje programa vezna za prvi - profesionalni sport i teći sistem je sistem gde se neguju miksani sistemi.

Kod nas, danas definitivno funkcuioniše miksani sistem odnosa. Sada kada smo se odlučili za masovnu privatizaciju društvenog kapitala i priznanje tržišnim uslova, sa formama samoinicijativnosti može se reći da je taj miksani sitem prihvatljiv za postranzicijska društva. Ipak, sama oblast sport, kao jedno od vitalnih područja savremenog života i društvene zejednice ima svoju relativnu samostalnost i zakonitost svog razvitka, i kao sfera dobija izvesnu dozu ličnog poštovanja i uvažavanja.
 
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 16.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ