x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO I

Idealna telesna težina
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Idealna telesna težina (engl. individual body weight, IBW) predstavlja totalnu telesnu težinu odraslih, a koja je u rasponu dozvoljenih vrednosti za zdrave osobe u odnosu na procenat ukupnog masnog tkiva. 
Identifikacija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Identifikacija - uspostavljanje identičnosti, istovetnost delovanja, predmeta i pojava. 
Identitet
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Identitet, Identičnost - engl. Indentity - označava istovetnost, jednakost. Međutim, kada se radi o npr. sportskoj organizaciji, identitet ima sledeće značenje: putem upoznavanja sa elementarnim podacima o kvalitetu, kao i sa ostalim podacima, koji se razlikuju između dva ili više objekata ili subjekata, postiže se neprimetna/ nematerijalna potvrda i dokazivanje identičnosti pozicija, akcija, sredstava, karakteristika itd. 
Igra
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Igra je učestvovanje u nečemu u šta se može verovati potpuno i do kraja; ona predstavlja istinsku komunikaciju i olakšava ophođenje među ljudima. Mada se često prenaglašava njena instrumentalna i utilitarna funkcija, bitno obeležje igre je da ona nema drugi smisao izuzev nje same. 
Imidž
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Imidž predstavlja ukupnu subjektivnu percepciju aktivnosti od strane određenog tržišnog segmenta. 
Imobilizacija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Imobilizacija (engl.Imobilization) predstavlja postupak lečenja koji sprečava kretanje dela tela koje je imobilizirano kako bi se dozvolilo povredi da zaraste. Imobilizacija se uglavnom koristi kod slomljenih kostiju (frakture), bola u tetivama, uvrnutih ili pokidanih  ligamenata, kod različitih akutnih povreda zglobne hrskavice, itd. 
Implantacija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Implatacija - engl. Implant, Implantation - posaditi, ukoreniti, uvoditi, sugerisati, širiti (ideje i drugo). U nauci se ponekad u eksperimentalnim varijantama koristi i primenjuje neosnovana, subjektivna, nekorektna i nekritička implantacija, kao širenje i spajanje nespojivih principa, teoretskih osnova i zakona dve naučne discipline, što ne daje objektivne i realne naučne rezultate. 
Implementacija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Implementacija - engl. Implement, Implementation - oruđe, instrument, izvršavati, izvršavanje, realizacija, ostvarivanje. U kontekstu nauke implementacija ne označava samo realizaciju, već i ostvarivanje ideje, dejstva, principa i zakona. 
Indeks telesne mase
Autor:N/A/ Datum:02.01.2015.
Indeks telesne mase (engl. Body-mass index BMI) predstavlja metodu za procenu da li neka osoba ima preveliku ili premalu težinu usled poremećaja u ishrani. Indeks telesne mase se izračunava tako što se podeli težina (kg) sa kvadratnom visinom (metar2) osobe za koju se izračunava. Na primer: 85 kg težine, podeli se sa (1.83)2 = 25.3. Index telesne mase ispod 20 - premala težina, 20 do 25 - zdrava težina, 25 do 29 - prevelika težina, preko 30 - preterano gojazan. 
Inerciono trčanje
Autor:N/A/ Datum:02.01.2015.
Inerciono trčanje (IT) predstavlja takav način trčanja pri kome sportista koristi prethodno stečenu brzinu (ne ulaže energiju za dalje kretanje), krećući se po inerciji svoga tela nešto manjom brzinom od prethodne (slično situaciji  kada vožač automobila dostigne određenu brzinu i menjač ubaci u tzv. Ler položaj). 
Interakcija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Interakcija - engl. Interaction - međusobno delovanje. Radi se o međusobnom delovanju u odnosima između dva objekta ili subjekta. 
Internet
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Internet je globalna komunikaciona mreža, u celom svetu međusobno povezanih računara, pomoću koje se vrši komuniciranje i informisanje. 
Intervalni trening
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Intervalni trening predstavlja metod treninga pri kojem se ponavljaju velika i submaksimalna opterećenja, kraćeg ili dužeg trajanja, između kojih postoji određena pauza ili interval odmora. 
Istraživanje
Autor:N/A/ Datum:03.01.2015.
Istraživanje se najbolje može definisati kao sistematski i organizovani pokušaji i napor da se ispita određeni problem koji treba da se reši. 
Izdržljivost
Autor:Prof. dr. Sava Ivanić/ Datum:01.01.2015.
Izdržljivost je komponenta fizičke sposobnosti koja se ispoljava kontinuiranim fizičkim naprezanjem u dužem trajanju.
Izgubljena lopta
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Izgubljena lopta (engl. Turnover) predstavlja nedobrovoljni gubitak poseda lopte u toku igre. 
Izložba
Autor:N/A/ Datum:03.01.2015.
Izložba - prikazivanje i demonstracija proizvoda u okviru specijalnih aktivnosti, uključujući i prezentacije (prodajna izložba) radi informisanja tržišta i boljeg plasmana. 
Stranica 1 od 1