x

Ciljevi i zadaci sportskog treninga

Sportski trening je kompleksan pedagoški proces, koji se konkretizuje u organizovanom vežbanju - radu, koje se ponavlja sa takvim opterećenjem da aktivira fiziološke procese superkompenzacije i adaptacije organizma. Time se postiže poboljšanje fizičkih, psihičkih, intelektualnih, tehničkih i taktičkih kvaliteta sportiste, koji se manifestuju u postizanju takmičarskih rezultata. Sportski trening ima za cilj postizanje sportskog rezultata, preko razvoja i usavršavanja sportske forme.

Sportski trening bi se tagođe mogao definisati kao: specifičan dugotrajan intenzivan proces adaptacije organizma, ostvaren primenom optimalnih trenažnih stimulusa u planiranom vremenu, a u cilju transformacije onih antropoloških karakteristika od kojih zavisi postizanje vrhunskih sportskih rezultata. Sportski trening je ciljani kontinuirani proces prilagođavanja organizma na specifične i sve veće napore, koji će obezbediti super-adapcione procese, a samim tim i visok sportski rezultat.

Cilj ovakvog procesa je optimalni nivo prilagođenosti svih osobina, sposobnosti i karakteristika od kojih zavisi željeni, ali realno moguć, unapred planirani sportski rezultat. Suština sportskog treninga je da: Izaziva adaptacione promene; Predstavlja specifičnu vrstu mentalnog i fizičkog rada; Sprovodi se sistematično; Planiran je i programiran; Predstavlja dugoročan proces sportske specijalizacije; Predstavlja delatnost, kojom se upravlja pomoću specifičnih sredstava, metoda i opterećenja; Sprovodi se i iznad graničnih opterećenja, pri kojima se savladavaju maksimalni fizički i umni napori; Usmeren je na maksimiziranje sposobnosti u skladu sa dispozicijama i uslovima u kojima se izvodi.

Osnovni zadatak sportskog treninga je da sportistu kroz organizovane sisteme dijagnostike, kontrole i praćenja dominantnih osobina sposobnosti i karakteristika uz stalno optimalno planiranje i programiranje njihovog razvoja, dovede do željenog cilja. To znači da je trenažni proces usmeren na razvoj i održavanje svih važnih komponenata treniranosti i sportske forme, koji će sportisti osigurati nastup na takmičenjima i postizanje visokih sportskih rezultata.

Osnovni i najvažniji zadaci sportskog treninga: Formiranje i usavršavanje specifičnih sposobnosti i znanja za izvođenje tipičnih struktura kretanja, koje čine tehniku sportske grane; Formiranje i usavršavanje specfičnih sposobnosti i znanja za izvođenje tipičnih struktura situacija, koje čine taktiku sportske grane; Razvoj i stabilizacija primarnih i specifičnih funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, koje čine kondicionu pripremljenost sportista; Podizanje nivoa efikasnosti mentalno-kognitivnih sposobnosti specifičnih za konkretnu sportsku aktivnost; Pozitivno usmeravanje i stimulisanje vrednosnog sistema i motivacije sportista; Poboljšanje zdravstvenog statusa sportista; Razvoj i održavanje pozitivnih osobina ličnosti u skladu sa karakterom sportske grane; Podizanje sposobnosti mikrosocijalne adaptacije; Formiranje integralne efikasnosti sportista, imajući u vidu odnos pojedinih determinanti sportskog uspeha.
 
Autor: N/A Objavljeno: 08.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ