x

Pojedinci i grupe u sportu

Pojedinci i grupe u sportu
Postoji više različitih određenja grupe. Nekada se ovim terminom označavaju osobe koje imaju neku zajedničku karakteristiku, bez obzira da li su u posrednom ili neposrednom kontaktu ili uopšte nisu međusobno povezane. Drugi put se grupom nazivaju osobe koje su zainteresovane za neku aktivnost i koje se nalaze u istom prostoru (zajedničko mesto). Takva grupa je npr. publika na sportskoj utakmici. Nekada se grupom naziva i gomila ljudi koja prisustvuje nekom događaju, pri čemu jedni utiču na ponašanje drugih. Ponekad se i razni socijalni pokreti imenuju grupom. Ipak, grupom se obično nazivaju osobe koje se nalaze u neposrednoj interakciji, koje imaju zajednički cilj i zadatke i učestvuju u zajedničkoj aktivnosti pri njihovom ostvarivanju, koje imaju zajednička pravila, norme i vrednosti kojima regulišu međusobne odnose.

Sportska grupa obuhvata osobe među kojima postoji uzajamna zavisnost i uticaj, zajednički cilj u postizanju sportskog rezultata, zajednička aktivnost i zajedničke norme i pravila kojima se regulišu međusobni odnosi članova sportske grupe. Sportska grupa, dakle, pripada strukturiranim i organizovanim grupama, sa različitim položajima i ulogama koje obavljaju pojedinci u ostvarivanju zajedničkog cilja - povoljnog sportskog rezultata. Npr. postoji uloga predsednika kluba, uloge članova upravnog odbora, skupštine, stručnog štaba i trenera, kapitena (vođe), uloge igrača, uloge u tehničkoj i drugim službama, uloge navijača, njihovih udruženja i vođa i dr. Ovome treba dodati i uloge u raznim širim socijalnim grupama koje su povezane sa sportskim klubom i koje mogu da utiču na njega. Po pravilu, položaji i uloge u grupi su hijerarhijski poređani, te je različit njihov uticaj na ponašanje članova grupe. Viši položaj, uz podelu radnih zadataka (posebno na upravne, stručne i izvršne), podrazumeva i veći uticaj na osobe koje su na nižim položajima.

Međutim to, ne isključuje uzajamnu interakciju, pa i uticaj osoba na hijerarhijski nižim položajima na one sa višim statusom. Posebno pri donošenju odluka o ciljevima, načinu njihovog ostvarenja ili o organizaciji zajedničke aktivnosti u kojoj treba da učestvuju osobe različitih položaja u grupi. Npr. kada navijači odbijaju da prisustvuju utakmicama tima za koji navijaju, oni tako vrše pritisak na upravu, trenera ili menadžera da izvrši određene kadrovske ili programske promene. Uspeh u ovome moguće je postići ako postoji uzajamni uticaj pri definisanju grupnih ciljeva, njihovom prihvatanju među članovima grupe kao ciljeva-akcije, te u zajedničkoj aktivnosti radi njihovog postizanja.

Terminom "organizacija" (organizovana grupa) obično se označava skup grupa koje su na neki način organizovane, i kojima postoji više ili manje stabilna struktura hijerarhijski raspoređenih položaja i uloga, među čijim članovima postoji podela rada i usklađenost aktivnosti prema zajedničkom cilju. Grupe sa navedenim svojstvima nazivaju se organizacijama ili organizovanim grupama, nasuprot grupama koje nemaju takvu organizaciju i koje se smatraju neorganizovanim.

Nekada se terminom organizacija označava organizovanost kao svojstvo grupe (strukturiranost), zasnovana na podeli posla i uloga, radi ostvarivanja grupnih ciljeva. Ovaj se pojam, otuda, može odnositi i na male i na velike grupe. Ipak, preovlađuje shvatanje da se terminom organizacija označavaju samo grupe sa velikim brojem članova i grupe u kojima postoji složenost odnosa među užim grupama koje organizacija obuhvata. Takvo određenje navode Kreš, Krašfild i Balaki (1972), kada kažu: "Društvena se organizacija može definisati kao integrisani sistem uzajamno povezanih psiholoških grupa, obrazovan radi postizanja određenog cilja."

Prave organizacije, osim navedenih karakteristika, obuhvataju više manjih i povezanih grupa. To je integrisani sistem više grupa među kojima je izvršena podela rada radi efikasnijeg postizanja cilja organizacije. Takve su npr. organizacije radnog karaktera, zatim veliki sportski kolektivi koji obuhvataju pojedine sportske klubove i dr. Npr. neko veliko sportsko društvo, kao sportska organizacija, obuhvata: fudbalski, košarkaški, odbojkaški, rukometni, atletski i druge klubove koji se odnose na razne sportove i sportske grane. Među ovim klubovima postoji podela uloga, jer se odnose na različite sportske aktivnosti, ali i povezanost, saradnja i koordinacija aktivnosti i upravljanja - u okviru cele organizacije. To su, dakle, formalne organizacije koje karakteriše podela rada i funkcija, složenost i regulisanost odnosa među užim grupama i članovima pomoću grupnih normi i pravila i koje su usmerene na postizanje grupnih ciljeva - vrhunskih sportskih rezultata.

Društvene organizacije se formiraju da bi se zadovoljile zajedničke potrebe ljudi, neophodne za opstanak društva. Organizovanje aktivnosti pojedinaca i malih grupa - u okviru organizacije, predstavlja, otuda, važan zadatak menadžera, pa i područje psihološkog, sociološkog, ekonomskog, organizacionog karaktera.

U okviru ovih proučavanja, posebno su značajne sledeće tri grupe problema:

  • proučavanje pojedinaca kao članova organizacije (njihovih stavova prema organizaciji, zatim uloga i efekata, zadovoljstva članstvom i poslom, lična motivisanost za učešće u ostvarivanju grupnih ciljeva i zadataka i dr.),

  • proučavanje procesa u malim grupama (oblika interakcije među članovima, rukovođenje i kontrola, kohezivnost, saradnja i sukobi u grupi, grupne norme i konformisanje, grupno odlučivanje),

  • proučavanje organizacije kao celine, posebno njene strukture i funkcionisanja (strukture organizacije, podelu rada i koordinaciju aktivnosti, donošenje grupnih odluka i efikasnost organizacije, interakcije organizacionih uloga i osobina članova, povezanost organizacije i društvene sredine i dr.), kao i njene organizacione kulture.
 
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 16.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ