x

Sportski stručnjak u sportskim i obrazovanim školama

Sportski stručnjak u sportskim i obrazovanim školama
Kada određujemo ulogu sportskog stručnjaka i učitelja u procesu reforme obrazovnog i sportskog sistema u savremenim društveno-pedagoškim institucijama, tada je potrebno naglasiti, da sportski stručnjak i učitelj predstavlja onaj ljudski faktor koji na neposredan način procenjuje sve složene društveno-pedagoške procese, koji su karakteristični za savremeni obrazovni i sportski sistem.

Da bi se mogao snaći u ovim složenim procesima i u isto vreme osmisliti svoj pedagoški rad, bitno je da svaki sportski stručnjak i učitelj zna suštinu ukupnog društvenog kretanja. Mora se prilagoditi novonastaloj situaciji u društvu razvijenih informacionih tehnologija i njihovom načinu interpretacije svih pojava. Tradicionalni koncept znanja i način na koji se on menja pod uticajem informacionih tehnologija kao i kako te promene utiču na promene u društvu. Ukoliko ne prepoznaje osnovne društvene procese, sportski stručnjak ne bi mogao stručno planirati i programirati svoju obrazovnu  i sportsku delatnost.

Dopunska aktivnost spotskog sručnjaka i učitelja sastoji se u radu sa mladom populacijom, a što stučnom i učiteljskom pozivu pridaje još specifičniju i složeniju ulogu. Sportski sručnjak i učitelj ima zadatak i dužnost da sa svojim stručnim radom doprinosi i utiče na svestrani razvoj mlade ličnosti, sa svim njenim potencijalima. On ima nezamjenjivu ulogu, da zajedno sa obrazovnim i spotskim institucijama pretstavlja društvo, a pri tome ima veliku odgovornost. On nije samo stručnjak-izvršilac određenih zadataka, već je i mentor, organizator i aktivan akter u kreiranju, ostvarivanju i proceni efikasnosti pedagoškog rada.         

Da bi moga izvršavati zadate ciljeve i zadatke, ne samo u obrazovnoj i sportskoj instituciji, već i u različitom vaninstitucionalnom radu, od njega se očekuje da bi se trebao formirati i odrastati  kao kompletna, svestrana, ličnost sposobna shvatiti suštinu društvenih promena, koja razume društvene odnose u životnoj i radnoj sredini u kojoj on deluje obrazovno i vaspitno. Isto tako, za očekivati je, da će društvo u najširem smislu te reči, razumeti i podržati sportskog stušnjaka i učitelja u njegovom radu, tj. da će se podsticati, interakciju na relaciji učitelj - sportista učenik - roditelj, odnosno komunikaciju, razumevanje i saradnju.

Zaradi svega navedenog, od sportskog stručnjaka se očekuje da u društvu bude angažovana ličnost, koji će se organizovano i stručno uključiti u realizaciju svih potreba društva, sve u cilju zajedničkog planiranja, programiranja, realizacije i kontrole efekata rada u obrazovnom i sportskom procesu, pogotovo kada su u pitanju deca i mladi. Decu i mlade u najranijijoj mladosti treba edukovati, da u svoje slobodno vreme koriste kineziološke sadržaje koji doprinose kvalitetnijem, zdravijem i sretnijem  načinu života. U najranijoj mladosti učitelj fizičke kulture mora kod učenika razvijati zdravstvenu kulturu radi očuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja svoje okoline.

Problem sportskog i učiteljskog  poziva  proteže se već vekovima, bez razlike o  kojem  ili  kakvom  je društvenom sisetmu  reč. Vrednost i uloga kroz istoriju je različito tretirana i to: od vrlo  važne  do nevažne, od pocenjivanja do precenjivanja, i od nepotrebne do vrlo  potrebne. Veliki broj istraživača, filizofa i pedagoga posvetili su svoju pažnju i vreme, izučavanju i pisanju o značenju sportskog i učiteljskog  poziva. Uglavnom je njihov stav o tom pozivu, skoro u svim slučajevima pisanja bio pozitivan, što tom pozivu daje još jedan vrlo veliki značaj.

Neki od autora, koji su se bavili ovom temom i pisali o ulozi spotskog stručnjaka i učitelja između ostalih su, i:

  • Značajne misli čuvenog  Platona  koji govori da "loši učitelji, sa neispunjvanjem svojih obaveza, indirektno zgražavaju budućnost svoje domovine, gradeći neznalice i podobne  ljude, koji pri tome učitelju  priznaju moć i snagu.

  • Grčki filozof Demokrit smatra da čovek treba imati tri dobra: dobro da misli, dobro da govori i dobro da radi.

  • Rimski filizofi i pedagozi Seneka i Kvintalija savetovali su učitelja svaki dan da.."govori nešto svojim učenicima šta će im ostati u sećanju.".

  • La Sol je u svojoj praksi  primietio  mnogo nedostataka kod  učitelja, koji  karakterišu  njegov rad  njegove  relacije,  a to su: sporost, pristrasnost, nestabilnost, osvetoljubivost, ljutnja, brzina, nemarnost i nagalšava da .."svaka reč koju učitelj  kaže  trebala bi biti nastava, a svaki korak koji učitelj napravi, trebao bi biti primer..".

  • Veliki Ruski istraživač i mislilac istakao je da  bi temeljna osobina učitelja trebala  biti ljubav prema poslu. A. Trstenjak ukazuje  na to da .."bez ljubavi niko ne ulazi u hram prosvete, zato što će  biti  nesretan i to više nesretniji što više zna, a pomalo voli..".

  • Kineski filozof i učitelj Konfuči savetuje da ."onaj ko se samo usavršava prihvata ono šte je pravilno..".Po njihovim shvatanjima svaki učitelj treba posedovati  mudrost, ljudskost  i silu.

  • Poznati Češki didaktičar J.A. Komenski učitelje ja upoređivao sa tvorcima, inovatorima.

  • Pestaloci je cjnio i volio učiteljski poziv, a Pelagić je smatrao da je učitelj deci popotrebniji od vode, vazduha, sunca i jela.

  • Univerzitetski profesor A. Anastasovski učitelja fizičkog i zdravstvenog  odgoja smatra kao javnog  društvenog  radnika, kao odgajatelja i kao stručnjaka.

U vremenu u kojem živimo i radimo, uloga sportskog stučnjaka i učitelja, u velikoj meri je značajna, ali se povećavaju njegove  obaveze, za razliku od one, koju  je imao u tradicionalnim spotskim i obrazovnim školama. U to vreme,  od njega se tražilo da mlade nauči tačno da reprodukuju određene sadržaje i nihovu interpretaciju. Tako  je bio odgovoran samo za odeljenje i predmet koji predaje. Takođe se očekivalo od učitelja, da daje informacije - instrukcije, da objašnjava, da ocenuje, da insistira na običajima, tradiciji i na drugim  moralnim  vrednostima  i normama. Aktivnost učitelja svodila se samo na verbalne kontakte sa učenicima, te se nastojao da se utiče na njih i na njihovo mišljenje.

Gledano sa aspekta specifičnosti i značajnosti u sportskom i učiteljskog procesa fizičke i zdravstvene kulture, njegove karakteristike i uticaj, ne samo na selekciju kandidata za sportski i učiteljski poziv, već i na njegovu profesionalnu spremnost, potrebno je pronaći takav sistem  studiranja koji će osigurati, stiecanje specifičnih znanja i optimalni razvoj ličnosti koji će na  najefikasniji način uticati na samoobrazovanje i telesnu aktivnost tokom celog života. Važno je imati u vidu i specifične vaspitne uloge, što iziskuje i neke nove zadatke u obrazovanju kineziologa, a to pre svega, na realizaciji zadataka bazičnog znanja. Da bi se ti zadaci realizovali potrebno je zadovoljiti sledeće uslove: osposobiti  sportskog stučnjaka i učitelja za vaspitnu  ulogu, usmeriti ga ka celokupnom razvoju ličnosti, podsticati ga na realizaciju zadataka, i posebno uticati na razvoj njegovih specifičnih  osobina.
 
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 17.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ