x

Sportski menadžment

Sportski menadžment se bavi izučavanjem proverenih i sređenih znanja o tome kako sportska organizacija postiže svoje ciljeve, pribavljajući, raspoređujući i koristeći ograničene ljudske, materijalne, informacione i novčane izvore svog uspeha. U centru interesovanja nauke sportskog menadžmenta su objektivne funkcije menadžmenta koje menadžeri različitih nivoa nužno obavljaju, društvene uloge koje preuzimaju i lične sposobnosti koje moraju da razvijaju kako bi ove funkcije i uloge uspešno nosili.

Sportski menadžment kao veština i zanatsko/ empirijsko, nestruktuirano iskustvo talentovanih menadžera pojedinih sportista, timova i klubova nastao je sa pojavom prvih profesionalnih sportskih organizacija. Pojava sistematskog, naučnog znanja o sportskom menadžmentu vezuje se sa rastom profesionalizacije sporta i njegovog podređivanja zakonitostima tržišne ekonomije, i nastankom nauke menadžmenta, prvo u profitnom sektoru korporativnog biznisa a potom i njenim širenjem na sektor neprofitnih javnih i privatnih delatnosti.

Početak sportskog menadžmenta kao naučne oblasti vezuje se sa 1980-tim godinama. Tome je prethodio razvoj istraživanja u oblasti poslovno menadžmenta podstaknut novim mogućnostima informatičke tehnologije. Tokom 1980-tih godina, teoretičari menadžmenta su razvili nove modele strategijskog planiranja i odlučivanja sa rastućim naglaskom na preduzetništvu i korišćenja marketinške tehnike. Sa ovim razvojem vezuje se period uspostavljanja akademske discipline sportskog menadžmenta.

Iako su se programi sportskog menadžmenta pojavili kasnih 1960-tih i ranih 1970-tih godina, univerzitetski nastavni planovi su počeli da uključuju opširne programe za pripremu sportskih menadžera tek od 1980-tih godina. Tokom 1970-tih i 1980-tih godina, usled ekspanzija mogućnosti i kpmercijalizacija sporta, narasli su zahtevi da se otkriju načini efektivnog i efikasnog upravljanja sportskim organizacijama.

Posle 1970-tih godina mnogo se promenilo u pogledu menadžmenta sportskih preduzeća. Uticaj mnogih subdisciplina: sociologije sporta, psihologije sporta, obrazovanja i poslovne administracije - stavio se u službu oblikovanje prakse menadžmenta u modernim sportskim organizacijama. Ovaj kombinovani uticaj, dopunjen rastom sportske administracije/ sportskog menadžmenta, kao akademske discipline, doprineo je obećavajućim izgledima sportskih organizacija.
 
Autor: N/A Objavljeno: 08.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ