x

Sociokulturni i ekonomski značaj sportskih manifestacija

Sportske manifestacije javljaju se kao odgovor na rekreacijsku ili takmičarsku potrebu, ali i na potrebu turizma i deluje nadrađeno na psihičke funkcije čoveka, a istovremeno imaju i povoljni fiziološki i psihološki uticaj na čoveka. Priredbeno-rekreativno-turistička ponuda u širem smislu reči obuhvata ponudu koja služi za zadovoljivanje svih drugih potreba posetioca, učesnika i organizatora takvih manifestacija (priredbi, događaja). Pod pojmom manifestacije (pr. latinski manifestare - jasno prikazivanje) podrazumeva se: 1. Vidljivo prikazivanje nekog unutrašnjeg raspoloženja, 2. Kolektivna akcija u kojoj većina pokazuje svoje oduševljenje povodom neke situacije.

Prema  rekreativno-turističkim pokazateljima iz 1992. godine kada je održan najveći broj sportskih manifestacija, njihova posećenost je bila bilizu 26,000,000 ljudi. Možemo sa visokom pouzdanošću reći da su veći deo tih posetilaca predstavljali rekreativci i turisti, koji su u isto vreme predstavljali i ekomomsku silu tih manifestacija. Prema tome možemo zaključiti da su sportske manifestacije, rekreacija i turizam veoma povezani.

Uticaj sprortskih manifestacija ogleda se u više efekata, i to ne samo privlačenjem određenog broja učesnika i posetioca, već i direktnim ekonomskim uticajem. Održavanje sportskih manifestacija daje mogućnost za poboljšanje već postojeće ili izgradnju potpuno nove infrastrukture (saobraćajna i informaciona infrastruktura, sportski objekti, i sl.).

Sociokulturni i ekonomski efekti sportskih priredbi mogu da budi pozitivni i negativni. Pozitivni efekti prvenstveno mogu da se ogledaju u širini sa kojom sportska manifestacija doprinosi  socijalnom, kulturnom i ekonomskom razvoju regiona u kome se održava. Iz socijalnog efekta pre svega poboljšava se kvalitet ličnih odnosa što proizlazi iz širine dobronamernih naslojavanja. Sportska manifestacija ima svoj uticaj prema razvoju životne sredine, zdravstvenim i higijenskim uslovima, a i mogućnost za početak ili ubrzavanje nekih aktivnosti. Velike sportke manifestacije pored toga pružaju i  mogućnost za kulturan razvoj, podsticaj za kulturne aktivosti regiona i razvijanje kulturnih pogleda stanovništva.

Za razliku od pozitivnih postoje i negativni efekti, koji mogu nastati ukoliko se dovoljno ne vodi briga da aktivnosti učesnika budu u saglasnosti sa vrednostima domaćeg stanovništva, moglo bi doći do negativnih posledica na planu sociokulturnih i ekonomskih efekata, odnosno mogućnosti da se socijalni sukobi pojave na određenom kulturnom elitizmu. Prevelika komercijalizacija velikih sportskih manifestacija može dovesti do uništavanja sociokulturnih vrednosti i tradicije. Ponekad negativni efekti mogu proizići i iz samih sportskih manifestacija, kao na primer zagađivanje okoline (posmatrano za ekološke tačke gledanja), oštećenja samih sportskih objekata, pojava poroka (kocka, alcohol ,droga i dr.) čije su pojave značajno povećane na velikim sportskim manifestacijama.
 
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 14.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ