x

Socijalna kohezija, integracija, inkluzija i sport

Socijalna kohezija, integracija, inkluzija i sport Google
Koncepti drušštvene kohezije, socijalne integracije i socijalne inkluzije su povezani jedni sa drugima. ŠŠto bi rekli Von Sterkenberg i Von Botenburg (Van Bottenburg & Van Sterkenburg 2005) ovi koncepti se preklapaju i odnose se na rečenicu "dobar osećaj" kao procesi jedne držžave, koji se suprostvljaju "tamnoj strani" segregacije, izolacije i fragmentacije. Uslovi odražžavaju moć drušštvene interakcije kao rezultat individualne i uzajamne koristi od njega. Ovi uslovi odnose se na, individualne i drušštvene koristi stečene kroz socijalne veze. Pojedinačna ili drušštvena prednost koja je stečena kroz socijalno povezivanje unutar i kroz sam  sport, sadržži, između ostalog, reciprocitetni razvoj izgradnje uzajamnog odnosa i prijateljstva, izgradnje međusobnog poverenja i razvoja ličnih i socijalnih sposobnosti.

Na praktičan način, koristeći drušštvene veze stečene kroz sport možže se doći do raznih pozitivnih akcija u svakom drušštvu, poboljššanja nivoa i kvaliteta žživota itd. Sport možže da doprinese socijalizaciji i povećanju poverenja kod individue, kao i drušštvenoj emancipaciji različitih socijalnih grupa u drušštvu.

U socilošško-sportskoj literaturi, upotreba termina drušštveno povezivanje kroz sport, često se opisuje sa konceptom drušštvenog kapitala. Kada je reč o drušštvenom kapitalu, mnogi stručnjaci, naučnici, sociolozi, psiholozi, sportski menadžžeri i ostali, prave evidentnu razliku između povezivanja drušštvenog kapitala i premoššćavanja drušštvenog kapitala. Pod terminom povezivanja druššvenog kapitala smatra se povezivanje veze između istomiššljenicima ili jačanje homogenosti. Grade se jake veze, ali takođe mogu dovesti do većh standarda sa izuzetkom onih koji ne ispunjavaju uslove Schuler, Baron i Field (Schuller, T., Baron, S. i Field, J., 2000), dok se pod terminom "premoššćenje drušštvenog kapitala"” podrazumeva izgradnja veza između heterogenih grupa: hipotetički rečeno da će biti višše ranljivi, no što će isto tako izazvati socijalnu inkluziju" Schuler, Baron i Field (Schuller, T., Baron, S. i Field, J., 2000).

U sportskim krugovima postoji veliko uverenje da je on sam (sport) važžan instrument za podsticanje tih međusobnih veza odnosno procesa povezanih sa drušštvenom intervencijom, socijalne kohezije i izgradnje socijalnog kapitala. Regulatorna interakcija licem u lice kod pojedinaca u različnim drušštvenim nivoima koji je karakterističan samo za sport kao drušštveni segment, naročito u kolektivnim (timskim) sportovima, je pod hipotezom da možže povećati socijalnu kohezija i drušštveni kapital, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. U njegovoj ulozi sport kao sredstvo za inkluzivno drušštvene promene je oblast u kojoj nacionalne vlade generalno žžele da podstaknu, premoššćavajući drušštveni kapital umesto povezivanja drušštvenog kapitala.
 
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 19.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ