x

Sport kao društveno delovanje

U mnogim istraživanjima sport se poredi sa radom kao posebnim procesom i "ceđenjem znoja". Ispravnije je govoriti o sportu kao društvenom delovanju odnosno društvenoj delatnosti kao svesnoj ljudskoj aktivnosti u okviru koje čovek troši svoju psihofizičku energiju u cilju zadovoljavanja određenih individualnih ili društvenih potreba. U okviru raznovrsnih aktivnosti postiče se određeni efekat a) bilo na nekom predmetu, b) na drugom pojedincu ili grupi, c) na nekom delu društvene strukture (organizacija, grupe, ustanove, sportski kolektiv itd). U strukturi sportskog delovanja potrebe predstavljaju osnovnu pokretačku snagu. Potrebe ukazuju:

  • Šta znače za pojedince, grupu, organizaciju ili globalno društvo;
  • Kolika je potreba da se ima potreba za sportom;
  • Šta izaziva potrebu za sportom?
  • Kolika je određena potreba univerzalna

Predmeti predstavljaju stvarne ili moguće uslove društvenog delovanja. Zavisno od toga na šta se deluje mogu se razlikovati karakter, tok i posledice delovanja. U sportu predmet delovanja može biti neka prirodna ili veštačka prepreka, drugi čovek ili društvena grupa. Sredstva predstavljaju ono čime se deluje (koplje, motka, kugla, gimnastičke sprave itd.). Ona zavise od razvijenosti određene delatnosti, od samih aktera i predmeta delovanja. Vrednosti motivišu svako delovanje i ponašanje. One mu određuju smisao koje on ima za aktere (sportiste) ali i za buduće generacije. Vrednosti su u neposrednoj vezi sa potrebama.

Interesi usmeravaju društveno delovanje i ukazuj na učestvovanje, uzimanje učešća u nečemu. Oni označavaju aktivan odnos prema delovanju i uvek stoje iza grupe ili organizacije. Interese, kao izraze objektivnih društvenih odnosa treba razlikovati od interesovanja kao racionalizacije subjektivnih želja. Interesi posreduju između potreba i vrednosti, određuju pravac delovanja i način ponašanja kojim se može zadovoljiti neka potreba i ostvariti određeni cilj.

Pravila i norme regulišu delatnosti ljudi, njihova međusobna ponašanja i suštinski su povezane sa sistemom vrednosti, sa onim što ljudi cene, prema čemu teže i usmeravaju svoju aktivnost i ponašanje. Pravila i norme su standardi specifičnog ponašanja koji se očekuje od članova neke društvene grupe. Društvena pravila pripadaju organizacionoj strukturi grupa i društava i njima se obezbeđuje organizacija sistema, obrasci ponašanja ljudi, određuje kako treba postupati u određenim situacijama.

Nijedno društveno delovanje kao proces ne može se odvijati bez navedenih strukturalnih elemenata. I sport se odvija zahvaljujuai akterima, potrebama, predmetima i sredstvima, vrednostima, interesima i pravilima kao nezaobilaznim standardima.
 
Autor: N/A Objavljeno: 07.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ