x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO L

L-karnitin
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
L-Karnitin je neophodan za transport slobodnih masnih kiselina (free fatty acid - FFA) dugog lanca u mitohondrijama. Tokom fizičke aktivnosti dužeg trajanja, koncentracija FFA u plazmi je često povišena iznad stvarnih energetskih potreba. Pretpostavlja se da povećana raspoloživost L-karnitina može da potpomogne oksidaciju masti. 
Licenciranje
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Licenciranje - engl. Licence, Licensing - dozvola, dozvoljavati, licenirati, davati patent ili licencu. Radnja usmerena na dobijanje prava na korišćenje u proizvodnji ili trgovini sportske marke ili njenih delova u komercijalne svrhe. Plaćanje honorara subjektu koji prodaje pravo na trgovinsku ili sportsku marku i na njene delove. 
Licencni ugovor
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Licencni ugovor - engl. Licence agreement - pravna radnja, kojom prodavac (organizacija, firma, kompanija) - davalac licence predaje na određeni vremenski period prava na nematerijalnu svojinu drugoj organizaciji, firmi, kompaniji - primaocu licence. 
Liderstvo
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Liderstvo je sposobnost uticaja na ponašanje ljudi radi ostvarivanja organizacionih ciljeva i konkurentske prednosti. 
Logotip
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Logotip - grafički prikaz slova (skraćenica), koji u obliku natpisa predstavljaju ime organizacije, sa kojim se firma, organizacija ili njeni proizvodi/ usluge vizuelno identifikuju. 
Stranica 1 od 1