x

Direktni marketing

Direktni marketing
Razvojem savremenog sporta i njegovim omasovljenjem delovanje sportske organizacije u pogledu poslovanja uglavnom se koncentriše oko problema i pojava na sportskom tržištu koje mogu pozitivno ili negativno da utiču na sprovođenje sportskih aktivnosti, a koji se mogu rešiti opštim marketinškim principima.

Suština tog delovanja ogleda se kroz stvaranje korisnih efekata kako za sportsku organizaciju tako i za korisnike usluga (klijente) sportske organizacije u pogledu poboljšanja proizvoda/ usluga i njihovog približavanja klijentima.

U sadašnjem poslovnom okruženju sportska organizacija je primorana da samostalno pronađe najefikasniju marketing tehniku kako bi poboljšala rezultate svog poslovanja. U ovakvoj situaciji veoma je važno da se posebno povede računa oko izbora promotivnih aktivnosti koje će imati najviše pozitivnih efekata a koje su ujedno adekvatne poslovanju sportske organizacije.

Jedna od najrasprostranjenijih marketinških tehnika koja po mnogima donosi najviše pozitivnih efekata je svakako direktni marketing (engl. direct marketing) koja je prihvaćena kao osnovni marketinški alat kod velikog broja sportskih organizacija (pretežno srednjih i malih organizacija) koje imaju ograničena budžetska sredstva.

Direktni marketing predstavlja distibuciju informacija, proizvoda ili usluga putem ne tradicionalnih medija kao što su radio, televizija, novine, tako da poziva pojedinca (korisnika) na akciju (call-to-action), odnosno da direktno odgovori oglašivaču.

    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="6919562611">


Direktni marketing obuhvata promociju putem kataloga (flajeri, naručbenice,), direktne pošte (promotivna pisma,), telefona (prodaja,  reklamiranje,), ličnog kontakta... i najčešće se koristi u situacijama kada se neposredna prodaja ne može izvršiti, takođe direktni marketing može biti veoma koristan za "sprovođenje" korisnika kroz razne faze procesa kupovine, odnosno njegovo bliže upoznavanje sa proizvodima/ uslugama koje sportska organizacija nudi.

Direktni marketing "dovodi" tržište direktno u kuću/ kancelariju svakog pojedinačnog korisnika, odnosno predstavlja direktnu komunikaciju između prodavca i kupca bez posrednika čime se zamenjuje potreba korisnika da "izlazi" na tržište kako bi došao do određenog proizvoda/ usluge. U suštini direktni marketing predstavlja marketinški proces zasnovan na informacijama (bazama podataka), koji omogućava marketerima da razviju, testiraju, implementiraju, izmere i na odgovarajući način prilagode marketinšku strategiju.

Da bi se sproveo direktni marketing potrebno je sporovesti sledeće korake:
  • Identifikovati i prikupiti relevantne podatke o klijentima (korisnicima, kupcima)
  • Koristiti dobro organizovane baze podataka kako bi se sirovi podaci transformisali u korisne i lako dostupne marketinške informacije.
  • Izvršiti detaljnu analiza baze podataka
  • Oceniti ekonomičnost skupljanja, uređivanja i analize podataka i povećati ekonomičnost u razvoju i sprovođenju marketinškog programa.
  • Kreativno delovati na marketinške mogućnosti kako bi se razvio induvidualni odnos sa korisnikom i razvilo poslovanje.
Strateški direktni marketing se zasniva na pretpostavci da nisu svi klijenti (korisnici, kupci) jednaki i da prikupljanje, održavanje i analiza informacija o klijentima može identifikovati ključne segmente tržišta i optimizovati proces planiranja, promocije, itd. ali i zadovoljiti kako individualne ciljeve korisnika tako i organizacione ciljeve sportske organizacije. 
Autor: Marko Skorić Objavljeno: 10.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ