x

Marketinške taktike u sportu

Marketinška taktika predstavlja konkretan pristup sportske organizacije realizaciji proizvodnje programa-usluga primeren socijalnom statusu i kupovnoj moći njenih klijenata. Kalajakov razlikuje četiri marketinške taktike orijentisane prema tržišnom ponašanju potrošača:

1) Proizvodna taktika odgovara masovnim kontigentima potrošača niske platežne sposobnosti. Ona stavlja naglasak na brzinu obrta putem povećavanja protoka korisnika kroz operativno-uslužni sistem.

2) Ako tržišnu situaciju karakteriše ograničeni kontigent pretežno sposobnih korisnika koji postavljaju posebne zahteve u poglede kvaliteta usluga, opravdana je primena taktika kvaliteta proizvoda. Usluge u ovom slučaju su na visokom nivou, jer se očekuje izgradnja i očuvanje imidža elitne uslužne jedinice.

3) Kada je kontigent korisnika mnogobrojan uz njihovu visoku platežnu sposobnost i istovremeno njihovu neorijentisanost u pogledu prirode i kvaliteta usluga, opravdana je primena trgovinske marketinške taktike. Ova taktika stavlja naglasak na reklamiranje i publicitet, kako bi se informisali i privukli potrošači ovog tipa.

4) Malobrojna kategorija korisnika sportskih usluga - pripadnici profesija za koje je važna fizička kondicija i telesni (estetski) izgled, koji su u isto vreme visoko platežno sposobni, zahtevaju od sportske organizacije visoko kvalitetnu, individualizovanu uslugu. U tom slučaju primenjuje se specijalizovana marketinška taktika koja uključuje visoku pažnju, funkcionalne programe pripremljene za svakog klijenata posebno.

Marketinška taktika zavisi takođe od etape životnog ciklusa pojedinih sportskih proizvoda. Taj ciklus polazi od uvođenja novog proizvoda na tržište, usponom, zrelošću, opadanjem i nestajanjem sa tržišta. Svaki proizvod je određen sa posebnim tržišnim dimenzijama kvalitetom, cenom, reklamom i servisom. U različitim etapama životnog ciklusa sportskog proizvoda redosled ovih tržišnih dimenzija se menja.

U početku, kada novi proizvod nastoji da potisne konkurenciju, marketinška taktika nalaže redosled: kvalitet - reklama - cena - servis. U etapi uspona redosled je: reklama - kvalitet - cena - servis. U zenitu tržišnog uspeha marketinška taktika sledi redosled: cena - reklama - kvalitet - servis. U etapi opadanja, sportska organizacija nastoji da promeni marketinšku taktiku, unosi inovacije u svoje programe, kako bi očuvala svoj položaj na tržištu. Ciklus se ponavlja ili dolazi do potpunog istiskivanja sportske organizacije koja nema snage da okrene krivulju sa trenda opadanja ka novom usponu.

Autor: N/A Objavljeno: 06.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ