x

Volonterizam u sportu

Volonterizam u sportu
Volonterizam predstavlja jednu od osnova cililnog društva afirmišući ono najplemenitije u čoveku, a to je: pacifizam, sloboda, jednake mogućnosti, bezbednost, pravda za sve ljude. U eri globalizacije, neprestanih promena, svet postaje sve manji, međusobno zavisniji i kompleksniji, a volontiranje bilo da je grupno ili individialno je jedan od načina na koji se jačaju i čuvaju osnovne ljudske vrednosti: Zajedništvo, Briga i pomaganje, Pružanje mogućosti svakom pojedincu da bude odgovoran član zajednice, koji pomažujući drugima uči i stiče vredna iskustva.

Kao u svakom drugom društvenom segmentu, tako i u sportu je itekako potreban volonterizam ili aktivizam mladih ljudi. Volonterizam u sportu predstavlja početak sistemskog pristupa pitanju volonterizma u sportu. Prema univerzalnoj deklaracii o volonterizmu "volontiranje je način da se uspostave veze koje umanjuju razlike među ljudima i kroz zajednički rad, stvaraju se uslovi za zajednički život"

Volonteri su jedan od najvažnijih činilaca svake institucije, događaja i bilo kog organizovanog oblika bavljena sportom. Volonteri i volonterizam doprinose izgradnji socijalnog i ljudskog potencijala, povećavaju uključenje građana u socijalni razvoj i doprinose uspešnoj realizaciji svih aktivnosti u koju bivaju uključeni. To je novina na kojoj bi trebalo seriozno raditi i posvetiti posebnu pažnu kao naučnom i stručnom činiocu u sportu, ako se ima u vidu da se veoma malo pisalo, analiziralo i doprinelo ovoj oblasti na našim prostorima.

Koje to sve grupe i pojedinci mogu biti ukljućeni u volonterski rad? Prema mojoj analizi to bi mogi biti: izabrani studenti raznih fakulteta (ne samo stručnih), učenici srednjih škola, opštinski i granski sportski savezi, sportski klubovi i navijačke grupe i slično.

Većina sportskih organizacija na našim prostorima ne prepoznaje volontere kao strateški resurs na koji se treba pozitivno uticati kroz realizaciju spostvene politike. Jedan od osnovnih razloga ovako lošem pristupu je nemanje jasne slike ko su volonteri i koje sve vrste volonterskog rada postoje. Sportske organizacije suočene su sa nedostatkom kadrova, posebno kada su u pitanju organizacije takmičenja. Sa druge strane mladi svoje slobodno vreme loše iskorišćavaju i portebne su im informacije o mogućnostima za uključivanje u sportske organizacije kroz volonterski rad.

Sa većom ulogom volonterizma u sportu omogućilo bi se detaljni uvid u odnos između sportskih organizacija i potencijalnih volontera. Na taj način stvara se temelj za dalje delovanje u pravcu uspostavljanja mehanizama za podsticanje, organizovanje i vrednovanje volonterskog rada u sportu. Takođe volonterizam u sportu ima za cilj i podsticanje volontrizma mladih na regionalnom i lokalnom nivou. Značaj volonterizma u sportu ogleda se i u stvaranju veze između sportske organizacije i volontera, odnosno povećanju broja mladih koji se bave sportskim aktivnostima.

Moramo priznati da termin volonterizma predstavlja novinu (na našim prostorima) u obasti sporta, te stoga na njegovo dalje promovisanje u samom sportu treba da obratimo posebnu pažnju kako bi smo mladim ljudima jasno stavili do znanja da je oblast volonterizma namenjena upravo njima koji tek izlaze na svoj životni put, birajući svoj životni pravac.

U novom vremenu za sve nas koii na ovaj ili onaj način dajemo svoj doprinos sportu, volonterizam kao forma ima velki značaj za dalji razvoj naših društvenih sistema, posebno u oblasti sporta. Volonterksa aktivnost svih tih mladih ljudi daje mogućnost za njihov napredak, razvoj i usavršavanje naročito na stručnom planu.

Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 03.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ