x

Sport i kultura

Čovek egzistuje, tvori, ima svoju komunikaciju sa individuima i sa grupama, i razvija se u okviru zajednice u kojoj živi. Ono šta je važno naznačiti, je socijalni milje koji okružuje pojedinca i od čega u najvećoj meri zavisi kako će se on razvijati i izgraditi kao član društvene zajednice. Jednostavnije rečeno, kultura u okviru u kojoj individua živi predstavlja najbitniji faktor za razvoj čoveka.

Svaka kultura nameće svoje određene norme, vrednost, moralne kodekse i sisteme uz čiju pomoć se regulišu odnosi između individue i grupu. Svaka kultura stvara određeni način i stil življenja ljudi, koji se itekkako razlikuje od jedne do druge sredine u kojoj ljudi žive. Od kulture zavisi i način kome se zadovoljvaju čovekove aktivnosti, ostvaruje cilj i ideal kome on teži.

Kultura se povezuje sa čovekovim dnevnim aktivnostima i njegovim životom i nameće mu norme ponašanja u okiru kojih se odobrava i usmerava ono pozitivno, poželjno i lepo, a osuđuje ono loše, nepoželjno i negativno. Govoreći o kuluri, razni eksperti, pedagozi, sociolozi i stručna lica posebno naglašavaju njene izvorne funkcije i to:
  1. da kultura izražava određeni način života,
  2. da postaje svojevidna komunikacija između grupe i individue,
  3. kao i onaj humanistički impuls kulture da povezuje ljude i narode sa raznih verskih, političkih, socijalnih i drugih aspekata.

Ono šta je isto tako važno naglasiti da je kultuvisanje svake individue od velike važnosti posebno u svakodnevnom životu čoveka, a tu se pre svega misli na razna područja kao što su sporska kultura, fizička kultura i tako dalje. Ja sam duboko ubeđen da su ova dva pojma čvrsto povezana i neraskidiva između sebe, sport sa jedne i kultura sa druge strane. Zato moramo uek naglašvati da su ova dva pojma u neraskinlivim odnosima, sport ne ide bez kulture, jer se i ta kultura može lako videti na samim sportskim događajima, posebno tu mislim na fudbalske gde se razne nacionalne kultiure i tradicije manifestiraju na stadionima (Škotska nacionalna navijačka grupa Tatran Army gde je svaka grupa u raznim tradicionalnim suknjama podeljenim po klanovima, i oni imaju ritual stojeći tokom svih 90 minuta iskazujući poštovanje svom nacionalnom timu).

Kultura daje poseban doprinos razvoju individualnih sposobnosti osobe, ali takođe i u pravilnom organizovanju i sprovodenju slobodnog vremena individue. Ona takođe doprinosi razvoju kulturnog pluralizma, što podrazumeva komunikaciju i saradnju između različitosti, i toleranciju koja je pre svega preduslov kod različitih etničkih grupa. U okviru ovog shvatanja i razumevanja kulture potrebno je pomenuti značaj koji ima za sport kao aktivnost mnogih mladih ljudi, pri čemu se razvija fizički i društveno, a u okviru koje gradi i razvija kolektivan duh.

Takođe, kultura u velikoj meri doprinosi ublažavanju nasilnog ponašanja u sportu. Govoreći o kulturi i sportu nesumnjivo daje se značaj interkulturnog dijaloga u sportu, simbolika kulture je takođe važna za sport i svakako sve te norme i vrednosti koje su neophodne za pravilno razumevanje i praktikovanje sporta.  U ovom okviru podrazumevaju se uobičajeno one moralne i pravne norme u sportu.

Zato moram ponoviti i naglasiti da je saradnja između sporta i kulture veoma važna u okviru svakog društva, i ona se mora negovati i razvijati!

Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 04.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ