x

Socijalno - medicinski aspekti učešća žena u sportu

Socijalno - medicinski aspekti učešća žena u sportu
Pojava žene na sportskim terenima kod nas je relativno novijeg datuma. Posebno se to odnosi na masovno učešće žena u raznim oblicima upražnjavanja sporta. Kada je vrhunski sport u pitanju, učešće žena u njemu, vredno pomena, nalazimo tek posle prvog svetskog rata. Pojava žena na olimpijadi vezana je prvi put za Olimpiske igre 1900, godine u Parizu (žene su se najpre u Parizu takmičile na travi u tenisu i golfu).

Sve su to razlozi zbog kojih je problematika izučavanja specijalne filozofije žena u sportskim naporima u svom polju. Osnovna greška u razmatranju odnosa žena - sport bi bilo konfrotirati polove u bilo kojoj vrsti sporta. Emancipaciju žene i njihovu ramnopravnost ne treba shvatiti u bukvalnom smislu reči i tražiti od njih savladavanje određenih psihofizičkih napora i postizanje rezultata svojstvenih muškarcima.

Bez pretenzija da se na ovom mestu ulazi dublje u filozofiji fizičkih napora u sportu, treba naglasiti da je relativna mogućnost treniranja (u odnosu na osnovne sposobnosti) najverovatnije ista, iako optimalni kvantitet treninga žena kod kratkotrajnih, srednjih i dugotrajnih opterećenja iznosi 60-80% kvaniteta treninga muškaraca (manja apsolutna mogućnost treniranja).

Ženski deo stanovništa predstavlja osnovni kontingent biološke reprodukcije. To se, pre svega, odnosi na žene između 15 i 49 godina (tkz. fertilni period žene), no sa aspekta žene u sportu bitni su i pre i postfertilni period.

Svođenje žene samo na reproduktivnu ulogu sigurno da nije u skladu za velikim dostignućima, ostvarenim u modernom svetu danas, ali to važi i za naše prostore, na planu njene potpune biološke i ekonomske emancipacije. Isticanje određenjih, pre svega, bioloških osobenosti, treba naprotiv da doprinese boljem upoznavanju onih specifičnosti koje mogu imati upliva na motivisanje masovnog bavljenja žena sportom kao jednim od veoma bitnih faktora očuvanja i unapređenja njihovog zdravlja, radnih, fizičkih i mentalnih spsobnosti.

    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="6919562611">


Ženski deo populacije u razvijenim zemjama i regionima čini uglavnom nešto više od polovine ukupnog stanovništa, Maskulinitet (broj muškaraca na 1000 žena) u takvim sredinama uvek je ispod 1000 (negativan maskulinitet). Manji broj muškaraca od žena u visoko razvijenim sredinama tumači se većom ugroženošću muškog pola hroničnim bolestima i svim oblicima traumatizma, pa iako se rađa više muške nego ženske dece, u sredini gde fertilno žensko stanovništvo malo strada od komplikacija vezanih za reprodukiju (trudnoća, porođaj, i sl.), žena je brojčano više nego muškaraca (na ovaj fenomen utiče i prosečno duže trajanje života žena).

U širem smilsu reči zdravstvena zaštita žena predstavlja kompletnu zašitu ženskog dela populacije, tj. aktivnosti i mere koje se u socijalnoj medicini najčešće opisuju kao 5 nivoa zdrvstvene zaštite. No, kada se upotrebi termin socijalno-medicinska problematika žena uglavnom se misli na specifične probleme i specifičnu zdravstvenu zaštitu žena u odnosu na njihovu reproduktivnu ulogu.

Masovno bavljenje sportom, koji ne mora bti uvek i vrhunski, preduslov je, pored niza drugih, za fizički i mentalno zdravo stanovništvo. Žene koje čine polovinu populacije i imaju vanredno važne zadatke u reprodukciju, treba da budu ramnopravne i selektivno najšire uključene u sport i sportske aktivnosti, vodeći računa o svim njenim specifičnostima. To je potreba, imperativ u vremenu u kojem živimo. Ako se zna da su žene danas izborile punu ramnopravnost (ili su na dobrom putu da to uradie) i na ekonomskom i na kulturnom i političkom planu, da su one danas cenjeni stručnjaci, radnice i samoupravljači, de su podložne stresogenim situacijama, sedećem životu i drugim faktorima rizika mnogih, pre svega, hroničnih bolesti isto kao i muškarci, njihovo uklučivanje u sport i sportsku aktivnost mora biti masovno, organizovano i najšire društveno podržano.
 
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 08.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ