x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO O - Organizovanje

Organizovanje
Autor: Dr. Dragan Životić / Datum: 01.01.2015.
Organizovanje predstavlja delatnost u kojoj se projektuju i uspostavljaju odnosi među aktivnostima i ljudima uključenim u pribavljanje, alociranje, primenjivanje i zamenjivanje organizacionih resursa, sa krajnjim ciljem konstrukcije takve organizacije rada, koju čine, s jedne strane, efikasna struktura autoriteta, a sa druge strane, komunikacioni kanali koji su potrebni za realizaciju ciljeva nekog organizacionog sistema. 
Organizovanje
Autor: Dr. Dragan Životić / Datum: 01.01.2015.
Organizovanje kao proces podizanja nivoa sposobnosti nekog sistema za izvršavanje zadataka može se poistovetiti sa što optimalnijom realizacijom, odnosno korišćenjem najsavremenije tehnologije u cilju povećanja efikasnosti izvršenja zadataka od strane nekog sistema. 
Organizovanje
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Organizovanje (lat. organisacio) znači udruživanje, sistematizovanje, regulisanje i davanje uputstava radi postizanja zajedničkih ciljeva. 
Organizovanje
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Organizovanje je proces angažovanja ljudi i resursa za ostvarivanje organizovanih ciljeva kako bi se organizacija dugoročno održala. 
Organizovanje
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Organizovanje je proces u kome dvoje ili više ljudi na strukturisan način rade zajedno kako bi ostvarili cilj. 
Organizovanje
Autor: Piter Draker / Datum: 01.01.2015.
Organizovanje je proces analize delatnosti, odluka, rešenja i odnosa radi: identifikacije rada i njegove podele na različite vidove i funkcije kojima se može upravljati; grupisanje funkcija i delova celine u jedinstvenu organizacionu strukturu; izbora kadrova za upravljanje organizacijskim funkcijama, delovima celine i samom celinom organizacije. 
Organizovanje
Autor: L. Bittel / Datum: 01.01.2015.
Organizovanje u suštini predstavlja proces definisanja posla koji treba obaviti i proces stvaranja strukture potrebne za uspešno ostvarivanje sportsko-poslovnih i drugih zadataka a kojima se realizuju ciljevi sportske organizacije, odnosno proces podele rada u sportskoj organizaciji na pojedinačne zadatke i grupe međuzavisnih zadataka, kojima menadžeri određuju odgovornost u okviru pojedinih zadataka i grupa kao i njihove međusobne odnose. 
Organizovanje
Autor: Herbert Sajmon / Datum: 01.01.2015.
Organizovanje je kompleksna struktura komunikacija i odnosa među učesnicima određene delatnosti, u procesu donošenja odgovarajućih organizacijskih odluka. 
Organizovanje
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Organizovanje je najznačajnija i najsloženija funkcija menadžmenta koju obavljaju menadžeri i pri kojoj se projektuju i uspostavljaju odnosi među aktivnostima i ljudima  uključenim u pribavljanje, alociranje, korišćenje i zamenu organizacionih resursa.