x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO N - Nauka

Nauka
Autor: Komar / Datum: 01.01.2015.
Nauka je koherentni sistem znanja o objektivnoj stvarnosti koji je, pre svega, u funkciji zadovoljavanja određenih potreba i rešavanja praktičnih problema. 
Nauka
Autor: / Datum: 01.01.2015.
Nauka - Izraz nauka predstavlja uteđeno, sistematizovano znanje. 
Nauka
Autor: Prof. dr. Sava Ivanić / Datum: 01.01.2015.
Nauka je najobjektivniji metod za dokazivanje relativne istine, koja se uvek mora saopštavati javnosti. 
Nauka
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Nauka je sistematsko i metodološko istraživanje i znanje u kome svako tvrđenje mora biti zasnovano na dovoljnim i relevantnim racionalnim razlozima, a njihovo važenje, za predmet na koji se odnosi mora biti potvrđeno ili promenljivošću, ili uspešnošću predviđanja budućih događaja ili verodostojnim istorijskim dokumentima i svedočanstvima ili eksperimentalnim postupcima koji se preduzimaju prema opštem metodološkom principu...