x

Sportska fiziologija

Fiziologija je nauka koja proučava i objašnjava normalne funkcije pojedinih delova organizma (ćelija, tkiva, organa), odnosno organizma kao celine. Ona pokušava objasniti fizičke i hemijske faktore od kojih zavisi poreklo, razvoj i održavanje života. Na taj način sportska fiziologija objašnjava organizaciju i funkcionisanje ljudskog organizma pre, posle i u toku fizičke (sportske) aktivnosti, kako bi se shvatili svi komplikovani mehanizmi i kontrolni sistemi od kojih zavisi usklađenost koordinacije svih delova ljudskog organizma.

Drugim rečima, sportska fiziologija je nauka koja izučava različite funkcije u ljudskom telu, tj. životne pojave i procese koji se odvijaju u ljudskom organizmu, a zadatak joj je da utvrdi zakonitosti i objasni suštinu tih fenomena od kojih zavise glavne funkcije organizma. Njen objekt je živi organizam i zato ona izučava i istražuje tu dinamičku, funkcionalnu komponentu, nasuprot morfološkim disciplinama koje proučavaju strukturu i oblik čovečijeg tela, kao što je anatomija.

Sportska Fiziologija proučava funkcije ljudskog organizma i njegovih sastavnih delova (tkiva i organa) izučava istovremeno i odnos tog organizma sa okolinom koja ga okružuje, odnosno sa spoljašnom sredinom.
 
Autor: N/A Objavljeno: 07.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ