x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO K - Kineziologija

Kineziologija
Autor: N/A / Datum: 04.01.2015.
Kineziologija predstavlja nauku o ljudskom kretanju, a koja izučava kretne aktivnosti čoveka, proučava zakonitosti transformacionih procesa, antropoloških karakteristika pod uticajem programiranog vežbanja u različitim kineziološkim aktivnostia (sportu, sportskoj rekreaciji, fitnesu, fizičkom vaspitanju, kinezi terapiji) kao i posledice tih procesa na ljudski organizam. 
Kineziologija
Autor: N/A / Datum: 02.01.2015.
Kineziologija (grč. kinezis - kretanje i logos - zakon, nauka) je nauka koja proučava zakonitosti upravljanja procesom vežbanja i posledice tih procesa na ljudski organizam. 
Kineziologija
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Kineziologija (grč- Kinezis - kretanje, pokret i Logos  nauka) je nauka koja proučava zakonitosti upravljanja procesom vežbanja i posledice tih procesa na ljudski organizam. 
Kineziologija
Autor: / Datum: 01.01.2015.
Kineziologija u širem smislu, podrazumeva nauku, koja proučava zakonitosti upravljanja transformacionim procesima antropoloških karakteristika pod uticajem programiranog vežbanja, radi ostvarivanja odgovarajućih željenih stanja (ishodišta) u različitim kineziološkim aktivnostima (sportu, sportskoj rekreaciji, fitnesu, edukaciji i kineziterapiji), kao i posledice (efekte) tih procesa na ljudski organizam. 
Kineziologija
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Kinezilogija je nauka o ljudskom kretanju, humanoj lokomociji, usmerena na proučavanje fizičke aktivnosti, fizičkog vaspitanja i sporta. 
Kineziologija
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Kineziologija (engl. Kinesiology) je nauka o ljudskom kretanju. Izučava kretne aktivnosti čoveka, proučava zakonitosti transformacionih procesa antropoloških karakteristika pod uticajem programiranog vežbanja u različitim kineziološkim aktivnostima, kao i posledice tih procesa na ljudski organizam.