x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO E

Eduselling
Autor:N/A/ Datum:01.12.2014.
Eduselling je jedinstven oblik prodaje jer predstavlja kombinaciju procene potreba, izgradnje odnosa s potrošačem, edukacije potrošača i postmarketinških aktivnosti u procesu koji započinje određivanjem ciljnog tržišta i sklapanjem trajnog partnerskog odnosa s njim. 
Efedrin
Autor:N/A/ Datum:01.12.2014.
Efedrin, takođe poznat kao ma-huang, je supstanca slična efedri ili spidu. lako su suplementi efedrina poznati kao pospešivači metabolizama, postoji malo dokaza da će broj sagorelih kalorija pomoći u gubitku masnih materija. Suplementi efedrina su pogotovo opasni kod osoba sa srčanim tegobama ili visokim krvnim pritiskom, jer povećavaju sistolni i dijastolni pritisak i srčanu frekvenciju. 
Ekonomija
Autor:Edita Kastratović/ Datum:01.12.2014.
Ekonomija je naučna disciplina koja obuhvata ekonomsku teoriju, ekonomsku politiku i pomoćne ekonomske nauke, koje omogućavaju kvalitativnu i kvantitativnu analizu ekonomskih pojava i upotrebu njenih rezultata u praksi. 
Ekspozicija
Autor:N/A/ Datum:01.12.2014.
Ekspozicija (engl. Exposition) izlaganje, opis, razjašnjenje, kojim se daju karakteristike, određenog subjekta, manifestacije, dejstva i tome slično. Ovaj termin se u sportu koristi u smislu rasvetljavanja nekog problema ili objekta. 
Elektromiografja
Autor:N/A/ Datum:01.12.2014.
Elektromiografja (engl. Electromyopgraphy) predstavlja dijagnostički test koji proverava rad mišića merenjem njegove električne aktivnosti. Elektrode su pričvršćene za kožu ili umetnute u telo kroz iglu i vrše električni stimulus motornih jedinica koji prouzrokuje kontrakciju mišića. Kontrakcije mišića se prikazuju u obliku dijagrama na grafikonu kada mišići rade normalno, promene na dijagramu ukazuju na prisustvo bolesti ili povrede. 
Etika
Autor:N/A/ Datum:01.12.2014.
Etika je nauka o moralu; (filozofija morala), koja istražuje smisao i ciljeve moralnih normi, osnovne kriterijume za moralno vrednovanje, kao i zasnovanost i izvor morala. 
Stranica 1 od 1