x

Kružna auto trka Banja Luka 2022

Kružna auto trka Banja Luka 2022

Međunarodna kružna auto trka Banja Luka održaće se u periodi od 01. do 03. jula 2022. godine, u Banja Luci, u organizaciji AKK Profesional, u saradnji sa ASBIH i SAKS.


Ovogodišnja kružna auto trka Banja Luka, održaće se na  automotodromu Zalužani (Dužina staze je 3.270,00 metara; Vozi se levi krug) u Banja Luci, a u skladu sa odredbama Međunarodnog sportskog pravilnika FIA (ISC) i njegovih dodataka (j), Pravilnika FIA CEZ i Pravilnika SAKSS-a kao i Posebnog pravilnika.


KO? Kružna auto trka Banja Luka 2022

ŠTA? automobilizam; auto trka

KAD? 01. - 03. jul 2022. 

GDE? Banja LukaProgramom kružne auto trke Banja Luka predviđeno je održavanje sledećih takmičenja: CEZ-šampionat; Šampionat Srbije; Otvoreni šampionat Srbije; Otvoreno prvenstvo gradova RS.


Pravo učešća na kružnoj auto trci Banja Luka imaće vozači s vozilima koja su pripremljena u skladu s pripadajućim propisima iz Dodatka "J" Međunarodnog sportskog pravilnika FIA, Tehničkog pravilnika Dodatka Tehničkom pravilniku za auto sport. Pravo učestvovanja na trci imaju svi uredno prijavljeni vozači koji posjeduju: a) vozačku licencu važeću za 2022. godinu u skladu s pravilnicima navedenim u članu 1; b) Lekarski karton overen za 2022. godinu ne starije overe od 6 meseci; c) Potvrdu o uplaćenoj startnini za nastup na takmičenju, koja se uplaćuje na račun AKK "Profesional".


AutoManijak - Vaš Virtuelni Savetnik


Prijavljivanje zainteresovanih učesnika za učešće na kružnoj auto trci Banja Luka obavljaće se na sledećinačin: svaki vozač takmičar koji želi učestovati na auto trci «Banjaluka 2022", a ispunjava uslove iz članova 9. i 10. Posebnog pravilnika, mora organizatoru takmičenja uputiti popunjenu prijavu najkasnije do četvrtka 31.06.2022. godine do 24,00 sata (merodavan poštanski pečat) na adresu: AKK PROFESIONAL, Josifa Pančića 4, 78000 Banja Luka ili na e-mail akkprofesional@yahoo.com


Za najuspešnije takmičare kružne auto trke Banja Luka predviđene su sledeće nagrade: Nagrade se dodjeljuju u skladu s pravilnicima navedenim u članku 1.Pravilnika.  Napomena:

-Merenje vremena obavljati će se transponderskim mjernim uređajima.

-Takmičenje se boduje u skladu s pravilnicima navedenim u članu 1. Pravilnika.

-Prema radnoj zapremini motora, vozila će biti razvrstana u klase i grupe u skladu s pravilnicima navedenim u članu 1. Pravilnika.

-Prilikom pregleda vozila validni su tehnički propisi i TKV pojedinih ASN-a

-Iznosi startnine/upisnine: Šampionat CEZ (100EUR po trci); Šampionat Srbije (po pravilniku SAKSS-a); Otvoreno Prvenstvo gradova RS 50 Eur po trci; 

-Vozači za nastup na takmičenju moraju biti osigurani: na najmanje 10.000KM (5.000,00EUR) za slučaj smrti,; na najmanje 25.000KM (12.500,00EUR) za slučaj trajnog invaliditeta; 

-Uz originalnu prijavu na takmičenje obavezno je priložiti potvrdu o uplaćenoj startnini za takmičenje;
-Vozači mogu nastupiti u dve klase vozila ako to dozvoljava satnica i raspored takmičenja; 

-Na treningu i trci, obvezna je upotreba homologirane zaštitne kacige, homologiranog kombinezona dugih rukava i dugih nogavica, homologiranih rukavica, homologirane potkape I homologirane obuće.

-Svaki takmičar - vozač, potpisom prijave za učešće u takmičenju, odriče se svih prava na naknadu vezanu za nezgode koje bi se mogle dogoditi takmičaru vozaču ili njihovim mehaničarima tokom treninga ili trke, ili za vreme puta od parka vozača do staze i nazad. Ovo odricanje odnosi se na FIA, SAKSS i sva službena lica i druge takmičare - vozače ili njihove mehaničare.

-Ukoliko je prijava poslana e-mailom, original mora biti dostavljen na verifikaciji.

-U prijavu moraju biti upisani svi traženi podaci. 

-Prijava mora biti potpisana od vozača, te overena od matičnog kluba. 

-Neoverene, nepotpune ili nejasno ispunjene prijave neće biti prihvaćene. 

-U slučaju da se prijava dostavlja, te startnina uplaćuje posle redovnog roka prijava startnina se naplaćuje u dvostrukom iznosu. 

-Potpisom na prijavi za takmičenje, smatra se da je takmičar upoznat sa Sportskim pravilnikom te se obvezuje pridržavati odredbi svih pravila navedenih u članu 2. Posebnog pravilnika.

-Nepridržavanje odredbi bilo kojeg pravilnika ima za posledicu odgovornost vozača-takmičara.

-Obavezna reklama organizatora nalazi se iznad startnog broja sa obe strane vozila i biti će propisana Biltenom br: 1 i ne može se odbiti. Neobavezne reklame organizatora biće propisane u Biltenu br: 1, a vozači ih mogu odbiti uz plaćanje naknade od 600KM (300 EUR).

-Prijem vozača i tehnički prijem vozila obavljat će se prema Programu takmičenja na Automotodromu "Zalužani".

-Merodavno za utvrđivanje regularnog pristupa tehničkom pregledu verifikaciji je vreme prijave vozača verifikacionoj komisiji i prijave vozila tehničkoj komisiji, a prema rasporedu iz Programa Tehnički prijem, verifikacija dokumenata i lekarski pregled vršiti će se u kontejneru koji se nalazi u parku vozača na automotodromu "Zalužani".

-Tehnički prijem bit će organizovan u skladu s pravilnicima navedenim u članu 1. Pravilnika. Organizator će na vlastitu inicijativu primiti i zakasnele vozače u odnosu na navedenu satnicu takmičenja. U tom slučaju za zakašnjenje do 30 minuta naplaćivati će se iznos od 50KM (25EUR), a za zakašnjenje do 60 minuta 100KM (50EUR). Poslije 60 minuta organizator neće primati zakasnele vozače. 

-Svaki vozač može na tehničkom prijemu prijaviti rezervni automobil ili motor, ali samo u klasi u kojoj je prijavljen za takmičenje. 

-Takmičarski automobil jednog vozača ne može istovremeno biti i rezervni automobil drugog ili više vozača. 

-Pod takmičarskim automobilom jednog vozača podrazumijeva se da je prijavljen na ime vozača s njim napravljen tehnički pregled verifikacija.

-Rezervni automobili ili motori moraju se nalaziti u servisnom parkiralištu ukoliko se ne koriste.

-Rezervni automobil ili motor na treningu može koristiti bilo koji vozač. Ali, od trenutka kada ga je prvi puta koristio jedan vozač, ne može ga više koristiti ni jedan od preostalih vozača kojima je taj korišteni automobil, služio kao rezervni. U toku trke automobili se ne mogu mijenjati. 

-Vozači su na takmičenju dužni da nose definisane (po pravilniku ASN-a dodeljene) startne brojeve koji moraju odgovarati pravilima ASN-a. U slučaju da neki od vozača imaju iste startne brojeve TKO će dodeliti sufix ili prefix broj takmičaru.

-Park vozača nalazi se u sklopu objekta automotodroma "Zalužani".

-Zatvoreno parkiralište nalazi se unutar parka vozača i ograđeno je. U zatvoreno parkiralište obavezno ulazi prvih 10 vozila koja završe trku.

-Prije početka takmičenja organizator će održati sastanak s vozačima prisutnost obavezna, a prema satnici iz programa takmičenja.

-Trening se vozi po utvrđenoj satnici i pristupaju mu samo vozači koji su izpoštovali kompletnu proceduru verifikacije i tehničkog prijema.

-U toku treninga mjeri se vrijeme svakog kruga. Da bi vozač mogao nastupiti na trci, obavezan je odvesti najmanje 3 puna kruga na treningu i mora postići kvalifikacijsko vrijeme od 150 % najboljeg vremena treninga u svojoj diviziji.-Žiri takmičenja može po osnovu molbe vozača dopustiti start na trci vozaču koji nije ispunio kvalifikacijsko vrijeme i to samo u slučaju: vozač sa iskustvom, dobar poznavalac staze na kojoj se vozi ispuni kvalifikacijsko vrijeme na slobodnom treningu (Warm up) da se ne eliminišu vozači koji su se već kvalifikovali, odnosno da propusna moć staze dozvoljava nastup. U gornjem slučaju vozač starta sa zadnje startne pozicije bez obzira na naknadno ostvareno. kvalifikacijsko vrijeme.

-Trke se u skladu sa pravilnikom voze 25 min +1 krug, ili po pravilima ASN za koji se pojedina trka boduje.

-Organizator će prije početka treninga i trke u pred startnom prostoru provjeriti sposobnost vozača Na trci se boduju samo oni vozači koji su odvezli najmanje 80% punih krugova pobjednika klase, si vozila koje izlaze na stazu. S tim da pobjednici klasa unutar grupe moraju odvesti najmanje 60 % krugova pobjednika grupe.

-Start svih trka izvodi se iz mjesta. 

-Startni raspored određuje se u predstartnom prostoru 20 minuta prije vremena predvidenog zastart utrke. 

- Startna procedura obavlja se pomoću sljedećih pomagala: ploče: 10 min, 5 min, 3 min, 1 min,

30 sec. Navedene ploče upotrebljavaju se uz pomoć zvučnog signala.

-15 minuta prije vremena za start trke vozači napuštaju predstartni prostor, izlaze na stazu i zaustavljaju se na svojim startnim pozicijama, te gase motore. 

-10 minuta prije predvidenog vremena za start trke vozila se iz predstartnog prostora puštaju na stazu. 10 minuta prije predvidenog starta utrke pokazuje se ploča 10 min na startno ciljnoj crti (uzzvučni signal) i zatvara se predstartni prostor, 5 minuta prije predviđenog starta pokazuje se ploča 5 min na startno ciljnoj crti (uz zvučni signal). Vozilo koje nije izašlo iz predstartnog prostora moći će startati iz 7/9 kod vožnje kruga zagrijavanja vozila se priključuje kao zadnje u nizu e-a jući z poziciju, starta trku u prvom krugu trke, ali po prolasku svih vozila u trci,uključuje se u trku. U gore navedenim slučajevima vozač je dužan poštovati upute sudaca.

-Ploča 5 minuta: svi osim vozača, službenih osoba mehaničara moraju napustiti startni prostor, ploča 3 minuta: svi osim vozača i 2 mehaničara i osobe sa kišobranom te službenih osoba organizatoramoraju napustiti startni prostor, ploča 1 minuta: svi osim vozača i službenih osoba starta napuštaju startni prostor, vozači pale motoresvojih vozila, ploča 30 sekundi: 30 sekundi poslije ove ploče bit će pokazana zelena zastava i vozila kreću na krug zagrijavanja pod pratnjom vozila organizatora. Za vrijeme navedenog kruga preticanje je zabranjeno. Ukoliko se pojedini vozač ne pridržava te odredbe, mora startati sa zadnje startne pozicije, o čemu ćega obavijestiti pomoćnik startera. Nepridržavanje uputa pomoćnika startera povlači za sobomisključenje s takmičenja. 

-Vozač koji nije u mogućnosti krenuti na krug zagrijavanja rukom obaviještava linijskog sudiju.

-Ako ipak uspije upaliti motor krenuti na krug zagrijavanja, zadržava zadnje startno mjesto ne smije prestići nijedno vozilo.

-Ukoliko nije u mogućnosti startati, vozilo mora biti odgurano u pit stop line odakle može uslijediti start prema pravilima za start iz pit stop linea.

-Vozilo koje poslije kruga zagrijavanja nije zauzelo svoje startno mjesto, a crveno svjetlo je već upaljeno, bit će usmjereno u pit stop line, odakle će izvesti start. 

-Kada se vozači po završetku kruga zagrijavanja vrate na start, dočekuje ih sudac sa crvenomzastavom, zauzimaju svoja startna mjesta sa upaljenim motorima. Starter pokazuje ploču 5 sekundi, te 5sekundi kasnije pali crvena svjetla. Između 2 5 sekundi poslije upaljenih crvenih svjetla, starter gasicrvena svjetla i time daje znak za start trke. 

-Ukoliko je neki od vozača signalizirao kvar ili nemogućnost starta, starter će upotrijebiti sljedeću proceduru: A. ako crveno svijetlo nije upaljeno, na liniji starta pokazuje se crvena zastava i ploča start odgoden, B. ako je crveno svijetlo upaljeno, na liniji starta pokazuje se crvena zastava i ploča start odgoden, a crveno svjetlo se gasi; U slučaju A ili B startna procedura se ponavlja od 3 minute, a trka se skraćuje za jedan krug.

-Startna mjesta bit će postavljena tako da vozač s najboljim vremenom na treningu bude na prvojstartnoj poziciji koja je na strani prve krivine, drugi lijevo ili desno ali 8 metara iza i itd. 

-U trenutku paljenja 5 crvenih svijetla na semaforu sva vozila moraju biti u stanju mirovanja. Svakokretanje prije znaka gašenja svijetla smatrati će se prijevremenim startom.

-Po povratku sa kruga zagrijavanja vozači moraju postaviti svoja vozila okomito na svoju startnu liniju,bez pomoći sudija starta,u startnu "kockicu", na taj način na nagazni sloj guma prednjih točkova na smije dodirivati njegovu startnu liniju. U slučaju da vozilo ne bude pravilno postavljeno vozač će biti kažnjen kaznom prijevremenog starta. 

-Startna procedura se snima kamerom sa video zapisom. Zapis je dostupan žiriju i direktoru takmičenja za sigurno utvrđivanje kazni preranog starta.

-Vozač koji je skrivio odgodu starta kod ponovljenog starta mora zauzeti posljednju startnu poziciju.

-Mjesto za izvođenje kazne "STOP AND GO" biti će na izlazu iz PIT STOP LINE-a obilježeno će biti gumenim čunjevima. Ostalo u skladu sa članom 27. Dodatka A01 Pravilnika o auto sportovima SAMSBIH.

-Safety car uključuje se tokom trke po odluci direktora takmičenja kada su vozači ili službene osobe uneposrednoj životnoj opasnosti, a okolnosti nisu takve da mora uslijediti prekid utrke. Način djelovanja safety car-a primjenjivat će se u skladu s odredbama članka 28.Dodatka A01 Pravilnika o auto sportovima SAMSBIH,

-Prigovori apeli podnose se u skladu s ISC Pravilnikom o auto sportovima.

-Objava konačnih rezultata biti će obavljena po završetku trka na automotodromu "Zalužani". -Informacija o uručivanju sportskih nagrada biti će dostupna na briefingu sa vozačima.


Autor: Marko Skorić Održavanje: od 01.07.2022. do 03.07.2022.

Još fotografija:

PODACI O ORGANIZATORU

Naziv Organizatora: AKK Profesional
Mesto: Banja Luka
Adresa:
Kontakt tel. #1:
Kontakt tel. #2:
Faks:
Mobilni telefon:
E-Mail adresa: akkprofesional@yahoo.com
Web sajt:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

PROČITAJTE JOŠ...